×

دادگاه دادخواست احاده دادرسی مطابق با ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی

دادگاه دادخواست احاده دادرسی مطابق با ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی نداشته و رد کرد است این قرار...الف:قطعی وغیرقابل تجدیدنظر ب:غیرقطعی وقابل تجدنظر آست ج:ازحیث قطعیت در هر مرحله ای که صادر شده باشد مانند سایر آراء آن مرحله آست د:هیچکدام

دادگاه-دادخواست-احاده-دادرسی-مطابق-با-ماده-۴۲۶-قانون-ایین-دادرسی-مدنی-نداشته-و-رد-کرد-است-این-قرار...الف:قطعی-وغیرقابل-تجدیدنظر-----------ب:غیرقطعی-وقابل-تجدنظر-آست--------ج:ازحیث-قطعیت-در-هر-مرحله-ای-که-صادر-شده-باشد-مانند-سایر-آراء-آن-مرحله-آست--------------------------------------د:هیچکدام
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.