×

سلام،خسته نباشید برای بنده پرونده ای تشکیل شده بودمبنی برمشارکت درکلا

سلام،خسته نباشید برای بنده پرونده ای تشکیل شده بودمبنی برمشارکت درکلاهبرداری رایانه ای بایکی دیگه که برای جفتمون حکم غیابی صادرشده بودیک سال حبس وردمال نفری ۶۰۰هزارتومان که من کارای واخواهی وانجام دادم وتوجلسه دادگاه که شاکی هم بودمن دفاع کردم ازخودم وقاضی حکم برائت داد بهم شاکی هم همونجاتودفترپیش قاضی رضایت داد وحکم من هم به شاکی داده شدهم به من حضوری دقیقا برج ۹.برج ۱۲یه ابلاغیه برام اومدمبنی براحضارجهت اجرای حکم مهلتم ده روزه من که برائت گرفته بودم داستان این ابلاغیه چیه بعدم اینکه توی ثنا چیزی به عنوان اینکه پروندم رفته تجدیدنظر یاپیامی برام نیومداصن درضمن اون یکی متهم هیچکدوم ازجلسه هارونیومدوحکم برای اون قطعی شد واینکه چون من حسابام مسدودشده بودسه ماه بعدازحکم برائت رفتم دادگاه که نامه رفع مسدودیموبگیرم مدیردفترگفت پروندتونوفرستادیم اجرای احکام ازاونجانامه بگیریه راست رفتم اجرای احکام اونجامدیردفترکارت ملیموگرفت توسیستم زدنگاه کردگفت درسته برائت گرفتی ولی پروندت نرسیده هنوزازشعبه اگه خیلی عجله داری بروحکم برائتتوبرابراصل کن بیارقاضی برات نامه توبزنه اگه نداری صبرکن پروندت بیادکه منم صبرکردم که این ابلاغ اومده برام کفیلمم پدرم هست که ابلاغیه ای هم براش نیومده که متهموتحویل بدین ممنون جوابموبدین

سلام،خسته-نباشید
برای-بنده-پرونده-ای-تشکیل-شده-بودمبنی-برمشارکت-درکلاهبرداری-رایانه-ای-بایکی-دیگه-که-برای-جفتمون-حکم-غیابی-صادرشده-بودیک-سال-حبس-وردمال-نفری-۶۰۰هزارتومان-که-من-کارای-واخواهی-وانجام-دادم-وتوجلسه-دادگاه-که-شاکی-هم-بودمن-دفاع-کردم-ازخودم-وقاضی-حکم-برائت-داد-بهم-شاکی-هم-همونجاتودفترپیش-قاضی-رضایت-داد-وحکم-من-هم-به-شاکی-داده-شدهم-به-من-حضوری-دقیقا-برج-۹.برج-۱۲یه-ابلاغیه-برام-اومدمبنی-براحضارجهت-اجرای-حکم-مهلتم-ده-روزه-من-که-برائت-گرفته-بودم-داستان-این-ابلاغیه-چیه-بعدم-اینکه-توی-ثنا-چیزی-به-عنوان-اینکه-پروندم-رفته-تجدیدنظر-یاپیامی-برام-نیومداصن-درضمن-اون-یکی-متهم-هیچکدوم-ازجلسه-هارونیومدوحکم-برای-اون-قطعی-شد-واینکه-چون-من-حسابام-مسدودشده-بودسه-ماه-بعدازحکم-برائت-رفتم-دادگاه-که-نامه-رفع-مسدودیموبگیرم-مدیردفترگفت-پروندتونوفرستادیم-اجرای-احکام-ازاونجانامه-بگیریه-راست-رفتم-اجرای-احکام-اونجامدیردفترکارت-ملیموگرفت-توسیستم-زدنگاه-کردگفت-درسته-برائت-گرفتی-ولی-پروندت-نرسیده-هنوزازشعبه-اگه-خیلی-عجله-داری-بروحکم-برائتتوبرابراصل-کن-بیارقاضی-برات-نامه-توبزنه-اگه-نداری-صبرکن-پروندت-بیادکه-منم-صبرکردم-که-این-ابلاغ-اومده-برام-کفیلمم-پدرم-هست-که-ابلاغیه-ای-هم-براش-نیومده-که-متهموتحویل-بدین-ممنون-جوابموبدین
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.