سلام همسر من پنج سال است جدا از من زندگی می کند من حکم تمکین و ازدواج

سلام همسر من پنج سال است جدا از من زندگی می کند من حکم تمکین و ازدواج مجدد از دادگاه گرفتم و تاکنون چهل میلیون تومان مهریه به او مرتب پرداخت کردم.همسر من درخواست طلاق به دادگاه ارائه کرد من مدارک را به دادگاه ارائه کردم و شهود خود را به دادگاه معرفی کردم که واسطه شدند اما همسر من قبول نکرد به زندگی برگردد.من به قاضی گفتم برای زندگی آماده هستم و همه شرایط را فراهم می کنم اما اگر اوقصد طلاق دارد و تصمیم دادگاه بر دادن حکم طلاق باشد باید مهریه گرفته شده از من را برگرداند.داور من هم در گزارش خود به دادگاه اعلام کرد که زوج آماده برای زندگی است و همه شرایط را فراهم می کند اما داور زوجه که پدر ایشان بود قبول نکرد. حکم اولیه دادگاه صادر شد و در آن نوشته شده بود که علی رغم تحقیقات جامع انجام شده خواهان دلیلی بر عسر و حرج خود به دادگاه ارائه نکرده است و خوانده با حضور در دادگاه تقاضای بازگشت خواهان به منزل جهت ادامه زندگی مشترک را نموده است.این دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد مواد 295و299قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید. وکیل همسر من به رای دادگاه اعتراض کرد و تنها دلیل او این بود که زوج گفته حاضر است در ازای دریافت پول طلاق بگیرد و این نشانه عدم تمایل زوج به زندگی است و بابت این مسئله زوجه در عسر و حرج قرار گرفته و چهارسال است بلاتکلیف مانده است. امروز رای دادگاه تجدید نظر به دست من رسید در رای نوشته شده است که با توجه به اینکه زوجه در قبال طلاق تمام حقوق مالی خود را بذل نموده و حاضر است پانزده میلیون تومان به زوج پرداخت کند و از طرفی زوج در لایحه خود اعلام کرده نمی توانم همسرم را به زندگی برگردانم با توجه به مفارقت جسمی طرفین در حدود پنج سال لذا وقوع عسر و حرج زوجه محرز است و دادنامه مغایر با موازین قانونی صادر شده است و به استناد به ماده 385 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته نقض و با استناد به ماده 1130 قانون مدنی خوانده ملزم و محکوم به مطلقه نمودن خواهان می گرددو طبق تبصره ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورت امتناع زوج سر دفتر به نمایندگی از این دادگاه صیغه طلاق از نوع خلع را اجرا نماید زوجه همه حقوق خود را بذل نموده و جهیزیه خود را دریافت نموده است. و پانزده میلیون تومان به زوج پرداخت می نماید. واقعا باورم نمی شود حکم طلاق به این سادگی صادر کردند این جدایی پنج ساله را خود همسر من به وجود آورده که با وجود پرداخت مرتب مهریه و حکم تمکین و واسطه کردن افراد مختلف حاضر به بازگشت به زندگی به دلیل مخالفت پدرش نشد.من در متن نوشتم به دلیل مخالفت پدر همسرم نمیتوانم همسرم را به زندگی برگردانم و او را مانع زندگی مشترک معرفی کردم اما دادگاه از این نوشته من اینطور برداشت کرده که من نمیتوانم در صورتیکه من مانع زندگی را معرفی کردم. من که آمادگی حود را برای زندگی اعلام کردم گفتم برگردد همه شرایط فراهم می کنم مهریه اش را مرتب می دهم و حقوق کارمندی اش را هم برای خودش پس انداز کند. طلاق خلع مگر نبایدرضایت زوج وجود داشته باشد؟من رضایتم را در صورتیکه مهریه به من برگردانده شود اعلام کردم. عسر و حرج که عاملش من نبودم که حق را به زوجه بدهند او به تحریک خانواده اش من را ترک کرد و حکم تمکین و ازدواج مجدد به همین دلیل به نفع من صادر شد حکم اولیه دادگاه هم می گوید که زوجه هیچ دلیلی برای عسر و حرج به دادگاه ارائه نکرده است. پس حق و حقوق من چه میشود بدون دلیل فقط به خاطر اختلافی که با پدر همسرم پیدا کردم پنج سال من را در بلاتکلیفی نگه داشتند و چهل میلیون تومان مهریه از من گرفتند اگر اینطور باشد هر زنی بعد از ازدواج و چندسال مهریه گرفتن از مرد به دلیل عسر و حرج میتواند راحت طلاق بگیرد. هزینه وکیلی برای من کمی سنگین است در این مرحله که قاضی نمی تواند به دیوان عالی برود فقط یک لایحه تنظیم می کند من باید وکیل بگیرم یا فقط با یک وکیل خبره صحبت کنم که لایحه ای برای من تنظیم کند? من در این مرحله اگر به دیوان عالی کشور اعتراض کنم حق به چه کسی داده می شود؟ چه دلیلی برای نقض رای دادگاه تجدید نظر بیاورم؟

سلام
همسر-من-پنج-سال-است-جدا-از-من-زندگی-می-کند-من-حکم-تمکین-و-ازدواج-مجدد-از-دادگاه-گرفتم-و-تاکنون-چهل-میلیون-تومان-مهریه-به-او-مرتب-پرداخت-کردم.همسر-من-درخواست-طلاق-به-دادگاه-ارائه-کرد-من-مدارک-را-به-دادگاه-ارائه-کردم-و-شهود-خود-را-به-دادگاه-معرفی-کردم-که-واسطه-شدند-اما-همسر-من-قبول-نکرد-به-زندگی-برگردد.من-به-قاضی-گفتم-برای-زندگی-آماده-هستم-و-همه-شرایط-را-فراهم-می-کنم-اما-اگر-اوقصد-طلاق-دارد-و-تصمیم-دادگاه-بر-دادن-حکم-طلاق-باشد--باید-مهریه-گرفته-شده-از-من-را-برگرداند.داور-من-هم-در-گزارش-خود-به-دادگاه-اعلام-کرد-که-زوج-آماده-برای-زندگی-است-و-همه-شرایط-را-فراهم-می-کند-اما-داور-زوجه-که-پدر-ایشان-بود-قبول-نکرد.
حکم-اولیه-دادگاه-صادر-شد-و-در-آن-نوشته-شده-بود-که-علی-رغم-تحقیقات-جامع-انجام-شده-خواهان-دلیلی-بر-عسر-و-حرج-خود-به-دادگاه-ارائه-نکرده-است-و-خوانده-با-حضور-در-دادگاه-تقاضای-بازگشت-خواهان-به-منزل-جهت-ادامه-زندگی-مشترک-را-نموده-است.این-دادگاه-دعوی-خواهان-را-وارد-ندانسته-و-به-استناد-مواد-295و299قانون-آیین-دادرسی-مدنی-و-ماده-1257-قانون-مدنی-حکم-به-بی-حقی-خواهان-صادر-می-نماید.
وکیل-همسر-من-به-رای-دادگاه-اعتراض-کرد-و-تنها-دلیل-او-این-بود-که-زوج-گفته-حاضر-است-در-ازای-دریافت-پول-طلاق-بگیرد-و-این-نشانه-عدم-تمایل-زوج-به-زندگی-است-و-بابت-این-مسئله-زوجه-در-عسر-و-حرج-قرار-گرفته-و-چهارسال-است-بلاتکلیف-مانده-است.
امروز-رای-دادگاه-تجدید-نظر-به-دست-من-رسید-در-رای-نوشته-شده-است-که-با-توجه-به-اینکه-زوجه-در-قبال-طلاق-تمام-حقوق-مالی-خود-را-بذل-نموده-و-حاضر-است-پانزده-میلیون-تومان-به-زوج-پرداخت-کند-و-از-طرفی-زوج-در-لایحه-خود-اعلام--کرده-نمی-توانم-همسرم-را-به-زندگی-برگردانم-با-توجه-به-مفارقت-جسمی-طرفین-در-حدود-پنج-سال-لذا-وقوع-عسر-و-حرج-زوجه-محرز-است-و-دادنامه-مغایر-با-موازین-قانونی-صادر-شده-است-و-به-استناد-به-ماده-385-قانون-آیین-دادرسی-مدنی-دادنامه-تجدید-نظر-خواسته-نقض-و-با-استناد-به-ماده-1130-قانون-مدنی-خوانده-ملزم-و-محکوم-به-مطلقه-نمودن-خواهان-می-گرددو-طبق-تبصره-ماده-33-قانون-حمایت-خانواده-مصوب-سال-1391-در-صورت-امتناع-زوج-سر-دفتر-به-نمایندگی-از-این-دادگاه-صیغه-طلاق-از-نوع-خلع-را-اجرا-نماید-زوجه-همه-حقوق-خود-را-بذل-نموده-و-جهیزیه-خود-را-دریافت-نموده-است.-و-پانزده-میلیون-تومان-به-زوج-پرداخت-می-نماید.-

واقعا-باورم-نمی-شود-حکم-طلاق-به-این-سادگی-صادر-کردند-این-جدایی-پنج-ساله-را-خود-همسر-من-به-وجود-آورده-که-با-وجود-پرداخت-مرتب-مهریه-و-حکم-تمکین-و-واسطه-کردن-افراد-مختلف-حاضر-به-بازگشت-به-زندگی-به-دلیل-مخالفت-پدرش-نشد.من-در-متن-نوشتم-به-دلیل-مخالفت-پدر-همسرم-نمیتوانم-همسرم-را-به-زندگی-برگردانم-و-او-را-مانع-زندگی-مشترک-معرفی-کردم-اما-دادگاه-از-این-نوشته-من-اینطور-برداشت-کرده-که-من-نمیتوانم-در-صورتیکه-من-مانع-زندگی-را-معرفی-کردم.
من-که-آمادگی-حود-را-برای-زندگی-اعلام-کردم-گفتم-برگردد-همه-شرایط-فراهم-می-کنم-مهریه-اش-را-مرتب-می-دهم-و-حقوق-کارمندی-اش-را-هم-برای-خودش-پس-انداز-کند.-
طلاق-خلع-مگر-نبایدرضایت--زوج-وجود-داشته-باشد؟من-رضایتم-را-در-صورتیکه-مهریه-به-من-برگردانده-شود-اعلام-کردم.
عسر-و-حرج-که-عاملش-من-نبودم-که-حق-را-به-زوجه-بدهند-او-به-تحریک-خانواده-اش-من-را-ترک-کرد-و-حکم-تمکین-و-ازدواج-مجدد-به-همین-دلیل-به-نفع-من-صادر-شد-حکم-اولیه-دادگاه-هم-می-گوید-که-زوجه-هیچ-دلیلی-برای-عسر-و-حرج-به-دادگاه-ارائه-نکرده-است.
پس-حق-و-حقوق-من-چه-میشود-بدون-دلیل-فقط-به-خاطر-اختلافی-که-با-پدر-همسرم-پیدا-کردم-پنج-سال-من-را-در-بلاتکلیفی-نگه-داشتند-و-چهل-میلیون-تومان-مهریه-از-من-گرفتند-اگر-اینطور-باشد-هر-زنی-بعد-از-ازدواج-و-چندسال-مهریه-گرفتن-از-مرد-به-دلیل-عسر-و-حرج-میتواند-راحت-طلاق-بگیرد.

هزینه-وکیلی-برای-من-کمی-سنگین-است-در-این-مرحله-که-قاضی-نمی-تواند-به-دیوان-عالی-برود-فقط-یک-لایحه-تنظیم-می-کند-من-باید-وکیل-بگیرم-یا-فقط-با-یک-وکیل-خبره-صحبت-کنم-که-لایحه-ای-برای-من-تنظیم-کند?
من-در-این-مرحله-اگر-به-دیوان-عالی-کشور-اعتراض-کنم-حق-به-چه-کسی-داده-می-شود؟
چه-دلیلی-برای-نقض-رای-دادگاه-تجدید-نظر-بیاورم؟
وکیل 

    

پست های مرتبط

با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر

سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند

مشاهده پاسخ کامل

آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟

سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون

سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد

مشاهده پاسخ کامل

سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟

به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد

مشاهده پاسخ کامل

باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر

سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.