×

در صورتی که فرزندان بیمار محتضر بخواهند از فروش منزل پدر جهت هزینه های

در صورتی که فرزندان بیمار محتضر بخواهند از فروش منزل پدر جهت هزینه های معالجه بیماراستفاده کنند و پدر نتواند در محضر حاضر شود چه باید کرد؟(جهت دادن وکالت فروش)

در-صورتی-که-فرزندان-بیمار-محتضر-بخواهند-از-فروش-منزل-پدر-جهت-هزینه-های-معالجه-بیماراستفاده-کنند-و-پدر-نتواند-در-محضر-حاضر-شود-چه-باید-کرد؟(جهت-دادن-وکالت-فروش)
با سلام به استناد مواد 104و 123 قانون امور حسبی کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره اموال یا بعض اموال خود عاجز شده می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین تعیین شود .امینی که تعیین میشود در حکم وکیل است و معاملات مشروع او مورد قبول است .کافی است درخواست یا دادخواست ضم امین بر عاجز را به اداره سرپرستی دادگستری تقدیم تا به فوریت امین تعیین شود و با حکم صادره به خواسته می رسید .

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.