×

اگر زنی فوت کند که دارای شوهر و مادر و چند فرزند دختر باشد تقسیم ارٍ

اگر زنی فوت کند که دارای شوهر و مادر و چند فرزند دختر باشد تقسیم ارٍ ث برای وراث چگونه است؟

اگر-زنی-فوت-کند--که-دارای-شوهر-و-مادر-و-چند-فرزند-دختر-باشد-تقسیم-ارٍ-ث-برای-وراث-چگونه-است؟
سهم مادر یک ششم ، شوهر یک چهارم و همه ی دخترها دو سوم که این دو سوم بین دخترها بالسویه ( به طور مساوی ) تقسیم می شود. پس از این تقسیم ، چنانچه چیزی باقی بماند ، دوباره به همین نسبت بین وراث ، تقسیم می شود ، به غیر از شوهر که از باقیمانده چیزی نمی برد . ولی اگر باقیمانده ای نماند بلکه ارث ، کفایت سهم همه ی وراث را نکرد ، این نقص بر دخترها وارد می شود ، یعنی از سهم آنها کم گذاشته می شود.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.