×

با سلام و خسته نباشبد شخصی ملکی را خریداری مینماید وفروشنده ملزم می شو

با سلام و خسته نباشبد شخصی ملکی را خریداری مینماید وفروشنده ملزم می شود که سند رسمی از اداره ثبت اخذ نماید و به خریدار رسما انتقال نماید اما از آنجایی که فروشنده پس از اخذ سند رسمی مبادرت به گرفتن وام مینماید و سند در رهن بانک قرار میگیرد و هیچگونه مالکیتی نسبت به ملک ندارد خریدار اقدام به طرح دعوای حقوقی مبنی بر انتقال رسمی مینمایدآیا دادگاه میتواندفروشنده را الزام به تنظیم سند رسمی نماید و آیا خریدار میتواند در جلسه اول دادگاه خواسته خود را به عنوان فک رهن افزایش دهد؟ با تشکر

با-سلام-و-خسته-نباشبد-شخصی-ملکی-را-خریداری-مینماید-وفروشنده-ملزم-می-شود-که-سند-رسمی-از-اداره-ثبت-اخذ-نماید-و-به-خریدار-رسما-انتقال-نماید-اما-از-آنجایی-که-فروشنده-پس-از-اخذ-سند-رسمی-مبادرت-به-گرفتن-وام-مینماید-و-سند-در-رهن-بانک-قرار-میگیرد-و-هیچگونه-مالکیتی-نسبت-به-ملک-ندارد-خریدار-اقدام-به-طرح-دعوای-حقوقی-مبنی-بر-انتقال-رسمی-مینمایدآیا-دادگاه-میتواندفروشنده-را-الزام-به-تنظیم-سند-رسمی-نماید-و-آیا-خریدار-میتواند-در-جلسه-اول-دادگاه-خواسته-خود-را-به-عنوان-فک-رهن-افزایش-دهد؟-با-تشکر
وکیل  با سلام کابر محترم نظر به اینکه در راستای ماده 73 قانون ثبت می بایستی به سند رسمی ترتیب اثر داده شود و بموجب سند رسمی ملک رهن بانک می باشد تا زمانیکه ملک موصوف از رهن خارج نگردیده امکان الزام به انتقال سند بنام شما وجود ندارد اما باتوجه به اینکه شرایط ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی در باب افزایش خواسته وجود دارد می توانید تا پایاین اولین جلسه دادرسی خواسته خود را به الزام خوانده به فک رهن افزایش دهید .

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.