×

سلام و خسته نباشید با وکالت زیر آیا میشود وکیل اول به یک وکیل دادگستر

سلام و خسته نباشید با وکالت زیر آیا میشود وکیل اول به یک وکیل دادگستری جهت پیگیری موارد مرقوم در وکالت در دادگاه وکالت دهد؟ چه متنی در این خصوص باید اضافه گردد تا یک وکیل دادگستری اتواند در مورد موارد مرقوم در دادگاه اقدام نماید؟ با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز اقدام به انجام کلیه امور اداری موکل و شرکت در مجامع عمومی (اعم از عادی و سالیانه و فوق العاده) و جلسات مجتمع تجاری .............................. و اتخاذ هر گونه تصمیم و دادن رای و انتخاب شدن و انتخاب نمودن اعضای هیئت مدیره یا عزل هر یک از اعضا یا کل اعضای هیئت مدیره برای مجتمع ........... نسبت به ....... واحد تجاری ............................ بمالکیت موکل و همچنین درخواست تشکیل مجمع عمومی و انتخاب مدیر و بازرسان و امضای ذیل صورتجلسات مجامع اعم از عادی و سالیانه و فوق العاده و جلسات و امضای ذیل اوراق، مدارک و دفاتر مربوطه و داشتن اختیار انجام هرگونه تغییرات در اعضای هیئت مدیره و مدیریت و اساسنامه و صورتجلسات و تسلیم یا اخذ اسناد و مدارک و اوراق اعم از اصل و رونوشت و کپی و درخواست ارائه هرگونه گزارشات مالی و صورتجلسات از هیئت مدیره مجتمع تجاری ...... حدود اختیارات وکیل : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تامه و لازمه قانونی میباشد و هرگونه عمل و امضاء و اقدام وکیل در این موارد بمنزله عمل و اقدام موکل محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است به نحوی که به هیچ وجه نیازی به تحصیل اجازه مجدد موکل یا نیاز به حضور موکل ندارد. مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

سلام-و-خسته-نباشید
با-وکالت-زیر-آیا-میشود-وکیل-اول-به-یک-وکیل-دادگستری-جهت-پیگیری-موارد-مرقوم-در-وکالت-در-دادگاه-وکالت-دهد؟-چه-متنی-در-این-خصوص-باید-اضافه-گردد-تا-یک-وکیل-دادگستری-اتواند-در-مورد-موارد-مرقوم-در-دادگاه-اقدام-نماید؟

با-رعایت-جمیع-جهات-قانونی-و-ارائه-اسناد-و-مدارک-مورد-نیاز-اقدام-به-انجام-کلیه-امور-اداری-موکل-و-شرکت-در-مجامع-عمومی-(اعم-از-عادی-و-سالیانه-و-فوق-العاده)-و-جلسات-مجتمع-تجاری-..............................-و-اتخاذ-هر-گونه-تصمیم-و-دادن-رای-و-انتخاب-شدن-و-انتخاب-نمودن-اعضای-هیئت-مدیره-یا-عزل-هر-یک-از-اعضا-یا-کل-اعضای-هیئت-مدیره-برای-مجتمع-...........-نسبت-به-.......-واحد-تجاری-............................-بمالکیت-موکل-و-همچنین-درخواست-تشکیل-مجمع-عمومی-و-انتخاب-مدیر-و-بازرسان-و-امضای-ذیل-صورتجلسات-مجامع-اعم-از-عادی-و-سالیانه-و-فوق-العاده-و-جلسات-و-امضای-ذیل-اوراق،-مدارک-و-دفاتر-مربوطه-و-داشتن-اختیار-انجام-هرگونه-تغییرات-در-اعضای-هیئت-مدیره-و-مدیریت-و-اساسنامه-و-صورتجلسات-و-تسلیم-یا-اخذ-اسناد-و-مدارک-و-اوراق-اعم-از-اصل-و-رونوشت-و-کپی-و-درخواست-ارائه-هرگونه-گزارشات-مالی-و-صورتجلسات-از-هیئت-مدیره-مجتمع-تجاری-......
حدود-اختیارات-وکیل-:-وکیل-مرقوم-در-انجام-مورد-وکالت-دارای-اختیارات-تامه-و-لازمه-قانونی-میباشد-و-هرگونه-عمل-و-امضاء-و-اقدام-وکیل-در-این-موارد-بمنزله-عمل-و-اقدام-موکل-محسوب-و-نافذ-و-معتبر-و-دارای-آثار-قانونی-است-به-نحوی-که-به-هیچ-وجه-نیازی-به-تحصیل-اجازه-مجدد-موکل-یا-نیاز-به-حضور-موکل-ندارد.-مفاد-این-سند-فقط-در-نفس-وکالت-موثر-است.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.