×

بسمه تعالی با سلام اینجانب درتاریخ 7/10/1386طی قراردادی سه دانگ عام

بسمه تعالی با سلام اینجانب درتاریخ 7/10/1386طی قراردادی سه دانگ عامایت سیمان تعا ونی مصالح فروشان تهران را از آقای تقی یزدانی که عاملیت به نام ایشان بود به مبلغ 340000000 ملیون ریال (سی وچهار میلیون تومان) خریداری نمودم ودر همان تاریخ ودر ذیل آن قرارداد یک دانک ونیم از سه دانگ را به مبلغ 170000000 میایون ریال (هیفده میلیون تومان) طی قرارداد به آقای حمید رضا معین که به عنوان شاهد قرارداد اولیه را امضاء نمودهکه قرارداد به نام ایشان باشد ،در قراردادآمده که درآمد حاصله از محله خرید وفروش سیمان بصورت ماهانه تقصیم گردد که مدت زمان چهار ماه درآمده حاصله دریافت وتقصیم گردیده که رسیدهای آن موجود میباشد ، بعداز گذشت 4 ماه عامایت وسیمان در رکود رفت ودیگر خرید وفروشی انجام نگرفته وقیمت عاملیت هم به شدت کاهش پیداکرد وبه دلیل کاهش قیمت عاملیت که اینجانب به اطلاع آقای حمید رضا معین می رساندم وبه علت ضرری که به دلیل کاهش قیمت مثوجه هر دونفر ما می شد از فروش آن خودداری نمودیم ،اما طرف اینجانب ومالک5/1دانگ بدون اینکه به اینجانب اطلاعی بدهد دادخواست ابطال قرارداد والزام به پرداخت ثمن قرارداد (هیفده ملیون تومان)را به دادگاه ارائه نموده ودادگاه نیز به صورت غیابی رای بر ابطال وبازگرداندن ثمن قرارداد را داده که به دلیل غیابی بودن رای اینجانب دادخواست واخواهی نمودم که مورد قبول واقع شده ووقت رسدگی به آن تاریخ 13/7/1391می باشد ، لازم به ذکر می باشد که در دادخواست ارائه شده آمده که عاملیت قائم به شخص می باشد وفینفسه قابل انتقال نیست در صورتی که نامبرده 4 ماه سود حاصله را دریافت نموده ، خواهشمند است راهنمایی فرمایید چگونه دفاع نمایم باوجود اینکه دادخواست اشکالات ماهوی دارد از جمله 1- ابطال قرارداد تقویم نشده 2- قرارداد مصدق بااصل نشده 3- استعلامی که انجام شده از مراجع ذی صلاح نبوده

بسمه-تعالی

با-سلام-اینجانب-درتاریخ-7/10/1386طی-قراردادی-سه-دانگ-عامایت-سیمان-تعا-ونی-مصالح-فروشان-تهران-را-از-آقای-تقی-یزدانی-که-عاملیت-به-نام-ایشان-بود-به-مبلغ-340000000-ملیون-ریال--(سی-وچهار-میلیون-تومان)-خریداری-نمودم--ودر-همان-تاریخ-ودر-ذیل-آن-قرارداد-یک-دانک-ونیم-از-سه-دانگ-را-به-مبلغ-170000000-میایون-ریال-(هیفده-میلیون-تومان)-طی-قرارداد-به-آقای-حمید-رضا-معین-که-به-عنوان-شاهد-قرارداد-اولیه-را-امضاء-نمودهکه-قرارداد-به-نام-ایشان-باشد--،در-قراردادآمده-که-درآمد-حاصله-از-محله-خرید-وفروش-سیمان-بصورت-ماهانه-تقصیم-گردد-که-مدت-زمان-چهار-ماه--درآمده-حاصله-دریافت-وتقصیم-گردیده-که-رسیدهای-آن--موجود-میباشد-،-بعداز-گذشت-4-ماه-عامایت-وسیمان-در-رکود-رفت-ودیگر-خرید-وفروشی-انجام-نگرفته--وقیمت-عاملیت-هم-به-شدت-کاهش-پیداکرد--وبه-دلیل-کاهش-قیمت-عاملیت-که-اینجانب-به-اطلاع-آقای-حمید-رضا-معین-می-رساندم--وبه-علت-ضرری-که-به-دلیل-کاهش-قیمت-مثوجه--هر-دونفر-ما-می-شد-از-فروش-آن-خودداری-نمودیم-،اما-طرف-اینجانب-ومالک5/1دانگ-بدون-اینکه-به-اینجانب-اطلاعی-بدهد--دادخواست-ابطال-قرارداد-والزام-به-پرداخت-ثمن-قرارداد-(هیفده-ملیون-تومان)را-به-دادگاه-ارائه-نموده--ودادگاه-نیز-به-صورت-غیابی-رای-بر-ابطال-وبازگرداندن-ثمن-قرارداد-را-داده-که-به-دلیل-غیابی-بودن-رای-اینجانب-دادخواست-واخواهی-نمودم-که-مورد-قبول-واقع-شده--ووقت-رسدگی-به-آن-تاریخ-13/7/1391می-باشد-،-لازم-به-ذکر-می-باشد-که-در-دادخواست-ارائه-شده-آمده-که-عاملیت-قائم-به-شخص-می-باشد-وفینفسه-قابل-انتقال-نیست--در-صورتی-که-نامبرده-4-ماه-سود-حاصله-را-دریافت-نموده--،-خواهشمند-است-راهنمایی-فرمایید-چگونه-دفاع-نمایم--باوجود-اینکه-دادخواست-اشکالات-ماهوی-دارد-از-جمله-1--ابطال-قرارداد-تقویم-نشده-2--قرارداد-مصدق-بااصل-نشده-3--استعلامی-که-انجام-شده-از-مراجع-ذی-صلاح-نبوده
مراجعه به دفتر آقای مزاجی

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.