×

موضوع : مرخصی تشویقی مناطق کمتر توسعه یافته باسلام بنده به مدت 5 سال

موضوع : مرخصی تشویقی مناطق کمتر توسعه یافته باسلام بنده به مدت 5 سال (93تا98) در مناطق کمتر توسعه یافته بصورت پیمانی ((مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)) مشغول بکار بوده ام و ساکن و بومی آن منطقه نبوده ام. ماده 15 آیین نامه مرخصی ها میگوید: ماده 15 –کارکنان غیر بومی مناطق کمتر توسعه یافته و محروم علاوه بر 30 روز مرخصی استحقاقی از 30 روز مرخصی براساس فهرست مناطق کمتر توسعه یافته و محروم که به تصویب هیأت وزیران رسیده است برخوردارند و در صورتی که آنان نتوانند از ذخیره مرخصی استحقاقی و 30 روز مرخصی مناطق محروم استفاده نمایند. در پایان همان سال وجوه مرخصی تشویقی را دریافت مینمایند و مرخصی مورد نظر به هیچ وجه قابل ذخیره نمیباشد. ((( با توجه به اینکه این ماده را در متن قانون مدیریت خدمات کشوری رویت نکردم ))) آیا به بنده تعلق میگیرد....؟؟؟

موضوع-:-مرخصی-تشویقی-مناطق-کمتر-توسعه-یافته
باسلام
بنده-به-مدت-5-سال-(93تا98)-در-مناطق-کمتر-توسعه-یافته-بصورت-پیمانی-((مشمول-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری))-مشغول-بکار-بوده-ام-و-ساکن-و-بومی-آن-منطقه-نبوده-ام.
ماده-15-آیین-نامه-مرخصی-ها-میگوید:
ماده-15-–کارکنان-غیر-بومی-مناطق-کمتر-توسعه-یافته-و-محروم-علاوه-بر-30-روز-مرخصی-استحقاقی-از-30-روز-مرخصی-براساس
فهرست-مناطق-کمتر-توسعه-یافته-و-محروم-که-به-تصویب-هیأت-وزیران-رسیده-است-برخوردارند-و-در-صورتی-که-آنان-نتوانند-از-ذخیره
مرخصی-استحقاقی-و-30-روز-مرخصی-مناطق-محروم-استفاده-نمایند.-در-پایان-همان-سال-وجوه-مرخصی-تشویقی-را-دریافت-مینمایند
و-مرخصی-مورد-نظر-به-هیچ-وجه-قابل-ذخیره-نمیباشد.
(((-با-توجه-به-اینکه-این-ماده-را-در-متن-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-رویت-نکردم-)))
آیا-به-بنده-تعلق-میگیرد....؟؟؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.