×

بنام خدا احتراماًضمن عرض سلام وخسته نباشید دوسؤال از حضورتان دارم 1

بنام خدا احتراماًضمن عرض سلام وخسته نباشید دوسؤال از حضورتان دارم 1-کارمندی درهیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به شش ماه انفصال ازخدمت محکوم و سپس هیئت کارمندراجهت رسیدگی جنبه جزائی رأی به دادگاه معرفی مینمایددرادامه کارمند در هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری بدلیل عدم احراز سؤنیت تبرئه میشود که قاضی دادگاه نیز متعاقباً قرارمنع تعقیب صادر مینماید در ادامه هیئت بدوی به قرار اعتراض ودرخواست کارشناس مینماید که پذیرفته میشود. حال با عنایت به اینکه ملاک احراز عنصر معنوی در ارتکاب جرایم عمدی بودن آن است وعطف توجه به اینموضوع که ملاک در رسیدگی به تخلفات احراز عنصر معنوی تقصیر است در شرایطی که تقصیر احراز نشده است آیا دادگاه میتواند جنبه جزایی رای را رسیدگی و پرونده را ارجاع به کارشناس نماید؟ 2-اگر سر دفتری با تحصیلات مهندسی کشاورزی وکارشناسی ارشد حقوق عضو هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری باشدآیا با توجه به ماده 32آیین دادرسی مدنی وهمچنین ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران ودفتریاران میتواند بعنوان نماینده حقوقی هیئت بر علیه کارمند پرونده بالا در جلسات دادگاه شرکت نماید؟

بنام-خدا-
احتراماًضمن-عرض-سلام-وخسته-نباشید-دوسؤال-از-حضورتان-دارم
1-کارمندی-درهیئت-بدوی-رسیدگی-به-تخلفات-اداری-به-شش-ماه-انفصال-ازخدمت-محکوم-و-سپس-هیئت-کارمندراجهت-رسیدگی-جنبه-جزائی-رأی-به-دادگاه-معرفی-مینمایددرادامه-کارمند-در-هیئت-تجدید-نظر-رسیدگی-به-تخلفات-اداری-بدلیل-عدم-احراز-سؤنیت-تبرئه-میشود-که-قاضی-دادگاه-نیز-متعاقباً-قرارمنع-تعقیب-صادر-مینماید-در-ادامه-هیئت-بدوی-به-قرار-اعتراض-ودرخواست-کارشناس-مینماید-که-پذیرفته-میشود.-حال-با-عنایت-به-اینکه-ملاک-احراز-عنصر-معنوی-در-ارتکاب-جرایم-عمدی-بودن-آن-است-وعطف-توجه-به-اینموضوع-که-ملاک-در-رسیدگی-به-تخلفات-احراز-عنصر-معنوی-تقصیر-است-در-شرایطی-که-تقصیر-احراز-نشده-است-آیا-دادگاه-میتواند-جنبه-جزایی-رای-را-رسیدگی-و-پرونده-را-ارجاع-به-کارشناس-نماید؟
2-اگر-سر-دفتری-با-تحصیلات-مهندسی-کشاورزی-وکارشناسی-ارشد-حقوق-عضو-هیئت-بدوی-رسیدگی-به-تخلفات-اداری-باشدآیا-با-توجه-به-ماده-32آیین-دادرسی-مدنی-وهمچنین-ماده-15-قانون-دفاتر-اسناد-رسمی-و-قانون-سردفتران-ودفتریاران-میتواند-بعنوان-نماینده-حقوقی-هیئت-بر-علیه-کارمند-پرونده-بالا-در-جلسات-دادگاه-شرکت-نماید؟
وکیل  با عرض سلام و پوزش به علت تاخیر در پاسخ، در خصوص سوال اول لازم به ذکر می باشد که "تقصیر" و "عنصر معنوی جرم" دو مقوله ای می باشند که نفیا یا اثباتا ملازمه ای با یکدیگر ندارند و این بر عهده دادگاه است که عنصرمعنوی جرم را صرف نظر از اثبات یا عدم اثبات تقصر (تعدی و تفریط) احراز نماید که مصادیق تعدی و تفریط در هر حرفه ای متفا وت بوده و مصادیق آن قابل تسری به مقوله عنصر معنوی در جرایم نمی باشد. در پاسخ به سوال دوم مستند به مواد قانونی مذکور سردفتر به هیچ عموان نبایر کارمنددولت باشد ولی عضویت در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به معنای کارمنددولت بودن نمی باشد و لیکن نماینده حقوقی بودن به معنای کارمند بودن میباشد که در فرض سوال، چنین اقدامی تخلف میباشد. وهمچنین جای تعجب است که شخصی بالیسانس کشاورزی دارای پروانه سردفتدی نیز باشد!!!

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.