×

باسلام. با توجه به قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب ۱۳۳۷ و ....

باسلام. با توجه به قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب ۱۳۳۷ و .... ۱. در یک بانک در مزایده ملکی ( دو نفر که اشتراکاً که یک نفر کارمند دولت و دیگری کارمند دولت نمی باشد در مزایده شرکت کرده اند ) و برنده شده اند. آن یکی شریک که کارمند می باشد به هردلیلی اگر از حق خود انصراف داد و طی درخواستی به بانک حق خود را به شریک غیر کارمند واگذار کرد، آیا بانک چون فهمیده که یکی از آن دو کارمند بوده اند ، شریک غیر کارمند را می تواند به عنوان برنده اعلام کند یا کلا این دو نفر شریک به دلیل اینکه یکی از آنها کارمند بوده ، حذف می شوند و نفرات بعدی برنده مزایده می شوند یا کلا باید مزایده باطل شود؟ و دوباره برگزار شود؟ ۲. با توجه به تبصره ۱ بند ۱۱ قانون منع دخالت .... که اشاره به مادر و پدر و .... می کند و بحث وزارت یا معاونت و .... منظورش این هست که اقربای مدیران و وزرا و .... نمیتوانند در معاملات دولتی من جمله مزایده شرکت کنند یا اقربای کارمندان دولت به معنای عام را شامل می شود ؟ بنابراین : سوال؛ الف . اگر مادر یک کارمند دولت (بانک) در مزایده ملکی در همان بانک برنده شود آیا بانک می تواند ملک را به وی به عنوان برنده مزایده واگذار کند؟ ب. طبق بند ۱۱ تبصره ۱ اگر در مزایده بانک ، برادر کارمند دولت همان بانک ، برنده مزایده شود آیا بانک می تواند ملک را به برادر وی واگذار کند یا خیر ؟

باسلام.-با-توجه-به-قانون-منع-مداخله-کارمندان-دولت-مصوب-۱۳۳۷--و--....-
۱.-در-یک-بانک-در-مزایده-ملکی-(-دو-نفر-که-اشتراکاً-که-یک-نفر-کارمند-دولت-و-دیگری-کارمند-دولت-نمی-باشد-در-مزایده-شرکت-کرده-اند-)-و-برنده-شده-اند.-آن-یکی-شریک-که-کارمند-می-باشد-به-هردلیلی-اگر-از-حق-خود-انصراف-داد--و-طی-درخواستی-به-بانک-حق-خود-را-به-شریک-غیر-کارمند-واگذار-کرد،-آیا-بانک-چون-فهمیده-که-یکی-از-آن-دو-کارمند-بوده-اند-،-شریک-غیر-کارمند-را-می-تواند-به-عنوان-برنده-اعلام-کند-یا-
کلا-این-دو-نفر-شریک-به-دلیل-اینکه-یکی-از-آنها-کارمند-بوده-،-حذف-می-شوند-و-نفرات-بعدی-برنده-مزایده-می-شوند-یا-کلا-باید-مزایده-باطل-شود؟-و-دوباره-برگزار-شود؟
-۲.--با-توجه-به-تبصره-۱--بند-۱۱-قانون-منع-دخالت-....-که-اشاره-به-مادر-و-پدر-و-....-می-کند-و-بحث-وزارت-یا-معاونت-و-....-منظورش-این-هست-که-اقربای-مدیران-و-وزرا-و-....-نمیتوانند-در-معاملات-دولتی-من-جمله-مزایده-شرکت-کنند-یا-اقربای-کارمندان-دولت-به-معنای-عام-را-شامل-می-شود--؟-بنابراین-:-سوال؛-
الف-.-اگر-مادر-یک-کارمند-دولت--(بانک)-در-مزایده-ملکی-در-همان-بانک-برنده-شود-آیا-بانک-می-تواند-ملک-را-به-وی-به-عنوان-برنده-مزایده-واگذار-کند؟-
ب.--طبق-بند-۱۱-تبصره-۱---اگر-در-مزایده-بانک-،-برادر-کارمند-دولت-همان-بانک-،-برنده-مزایده-شود-آیا-بانک-می-تواند-ملک-را-به-برادر-وی-واگذار-کند-یا-خیر-؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.