×

با سلام و احترام؛پدر مرحوم ما ملکی را در سال61طی یک سند عادی از فروشند

با سلام و احترام؛پدر مرحوم ما ملکی را در سال61طی یک سند عادی از فروشنده و در حضور 5 شاهد که همگی بجز کاتب و یک شاهد که پیر شده و حضور ذهن ندارد فوت کرده اند.پدرم در همان سال در بخشی از همین زمین و در زمان حیات فروشنده؛ فونداسیون خانه قدیمی و کاشت درخت که همچنان وجود دارند اقدام نموده است. بعد از فوت پدر این زمین در سهم من و برادرم قرار گرفته و برادرم در سال 86 نیز خانه مسکونی در ان بنا نموده است --. تنها فرزند فروشنده بعد از 41 سال بر علیه ما شکایت و ادعای تردید و انکار و همچنین در قسمتی از دعوای خود ادعای جعل را مطرح و تقاضای تطبیق نمود .خواهان در تمامی این سالها در محل تردد داشته و اطلاع از تصرف مالکانه و ساخت بنا داشته و هیچ ادعای طرح نکرده است. نظر کارشناس "به جهت تراکم بالا وناهمگون جوهر ؛تماس نامناسب انگشت و مخدوش شدن خطوط و زوایای نقش قابل بهره برداری و انچام مقایسات تخصصی نبوده و اظهار نظر اصولی در رابطه با تعلق و عدم تعلق اثر انگشت مذبور به فروشنده مقدور نمیباشد" و بنده به نظریه کارشناسی اعتراض نموده و تقاضای ارجاع به هئیت کارشناسی نمودم.. سوال ات:آیا دعوی همزمان اثبات مالکیت و خلع ید صحیح میباشد؟ با توجه به ادعای جعل همراه با انکار و تردید در اوراق بازجویی آیا خواهان نمیبایست دلایل جعل را به دادگاه اارائه نماید؟ آیا اعتراض بنده به نظریه کارشناسی درست بوده؟ در نهایت اگر اثر انگشت قابل تشخیص نباشد دادگاه بر اساس تصرف مالکانه 41 ساله و یک نفر شاهد که کاتب نیز بوده است ؛احتمال زیاد آیا رای به نفع ما صادر خواهد شد یاخیر؟ ضمنا در دعوای کیفری تصرف عدوانی که قبلا مطرح کرده رای عدم تعقیب قبلا به نفع ما صادر شده است.

با-سلام-و-احترام؛پدر-مرحوم-ما-ملکی-را-در-سال61طی-یک-سند-عادی-از-فروشنده-و-در-حضور-5-شاهد-که-همگی-بجز-کاتب-و-یک-شاهد-که-پیر-شده-و-حضور-ذهن-ندارد-فوت-کرده-اند.پدرم-در-همان-سال-در-بخشی-از-همین-زمین-و-در-زمان-حیات-فروشنده؛-فونداسیون-خانه-قدیمی-و-کاشت-درخت-که-همچنان-وجود-دارند-اقدام-نموده-است.-بعد-از-فوت-پدر-این-زمین-در-سهم-من-و-برادرم-قرار-گرفته-و-برادرم-در-سال-86-نیز-خانه-مسکونی-در-ان-بنا-نموده-است---.-تنها-فرزند-فروشنده-بعد-از-41-سال-بر-علیه-ما-شکایت--و-ادعای-تردید-و-انکار-و-همچنین-در-قسمتی-از-دعوای-خود-ادعای-جعل-را-مطرح-و--تقاضای-تطبیق-نمود-.خواهان-در-تمامی-این-سالها-در-محل-تردد-داشته-و-اطلاع-از-تصرف-مالکانه-و-ساخت-بنا-داشته-و-هیچ-ادعای-طرح-نکرده-است.-نظر-کارشناس--

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.