×

با سلام پنج سال پیش بر اساس مجوز شماره ذ۲۵۶۳۵/۹۰/۲۲۰-۱۲/۱۰/۱۳۹۰معاونت

با سلام پنج سال پیش بر اساس مجوز شماره ذ۲۵۶۳۵/۹۰/۲۲۰-۱۲/۱۰/۱۳۹۰معاونت محترم مدیریت و توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تبدیل وضعیت اینجانب از قراردادی به پیمانی صورت پذیرفته و محل خدمت در شهر محروم مشخص گردیده و تعهد ده ساله داده ام ... اکنون بعد از پنج سال باتوجه به اینکه محل خدمت همسرم در مرکز استان میباشد و سختی دوری از خانواده و فرزندان آیا بنده می توانم با توجه به لزوم تبعیت زن از شوهر و مستنداً به بخشنامه شماره ۱۶۸-۷۵/م/۱۶۰۵۵-۲۲/۱/۱۳۷۵ معاون اول ریاست جمهوری وقت مبنی بر این که با توجه به اصل ۲۱ قانون اساسی باید در قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط، تشکیل و حمایت از خانواده مورد توجه قرار گیرد به دیوان عدالت اداری شکایت نمایم. خواهشمندم مستندات و بخشنامه هایی را که میتوانم برای شکایت و برای بازرسی ارایه دهم برایم ارسال فرمایید.با احترام

با-سلام-پنج-سال-پیش-بر-اساس-مجوز-شماره-ذ۲۵۶۳۵/۹۰/۲۲۰-۱۲/۱۰/۱۳۹۰معاونت-محترم-مدیریت-و-توسعه-و-سرمایه-انسانی-ریاست-جمهوری-تبدیل-وضعیت-اینجانب-از-قراردادی-به-پیمانی-صورت-پذیرفته-و-محل-خدمت-در-شهر-محروم-مشخص-گردیده-و-تعهد-ده-ساله-داده-ام-...-اکنون-بعد-از-پنج--سال-باتوجه-به-اینکه-محل-خدمت-همسرم-در-مرکز-استان-میباشد-و--سختی-دوری-از-خانواده--و-فرزندان--آیا-بنده-می-توانم-با-توجه-به-لزوم-تبعیت-زن-از-شوهر-و-مستنداً-به-بخشنامه-شماره-۱۶۸-۷۵/م/۱۶۰۵۵-۲۲/۱/۱۳۷۵-معاون-اول-ریاست-جمهوری-وقت-مبنی-بر-این-که-با-توجه-به-اصل-۲۱-قانون-اساسی-باید-در-قوانین-و-مقررات-و-برنامه-ریزی-های-مربوط،-تشکیل-و-حمایت-از-خانواده-مورد-توجه-قرار-گیرد-به-دیوان-عدالت-اداری-شکایت-نمایم.-خواهشمندم-مستندات-و-بخشنامه-هایی-را-که-میتوانم-برای-شکایت-و-برای-بازرسی-ارایه-دهم--برایم-ارسال-فرمایید.با-احترام

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.