×

سلام من یک زمین 748 متری دو بر دارم که درخواست تفکیک آن به سه قواره

سلام من یک زمین 748 متری دو بر دارم که درخواست تفکیک آن به سه قواره را به شهرداری دادم. شهرداری 128 متر تعریض برای آن محاسبه کرد و 141 متر میزان سهم شهرداری جهت تفکیک محاسبه شد که در صورت جلسه توافق با شهرداری مقرر شده 128 متر از 141 متر کسر شده و من 13 متر باقی مانده را به شهرداری پرداخت کنم. واحد در آمد شهرداری با این صورت جلسه مخالفت کرد و گفت باید عوارض حق مشرفیت ( یا همان ارزش افزوده افزایش عرض معبر) به این ملک تعلق بگیرد که مبلغ این عوارض به مبلغ 20 میلیون تومان محاسبه شد. می خواستم بدانم با توصیفات مذکور اخذ این عوارض قانونی است ؟

سلام
من-یک-زمین-748-متری-دو-بر--دارم-که-درخواست-تفکیک-آن-به-سه-قواره-را-به-شهرداری-دادم.
شهرداری-128-متر-تعریض-برای-آن-محاسبه-کرد-و-141-متر-میزان-سهم-شهرداری-جهت-تفکیک-محاسبه-شد-که-در-صورت-جلسه-توافق-با-شهرداری-مقرر-شده-128-متر-از-141-متر-کسر-شده-و-من-13-متر-باقی-مانده-را-به-شهرداری-پرداخت-کنم.
واحد-در-آمد-شهرداری-با-این-صورت-جلسه-مخالفت-کرد-و-گفت-باید-عوارض-حق-مشرفیت-(-یا-همان-ارزش-افزوده-افزایش-عرض-معبر)-به-این-ملک-تعلق-بگیرد-که-مبلغ-این-عوارض-به-مبلغ-20-میلیون-تومان-محاسبه-شد.
می-خواستم-بدانم-با-توصیفات-مذکور-اخذ-این-عوارض-قانونی-است-؟
وکیل  به استناد مصوبه شماره 21750 مورخ 11/20/89 و 32099 مورخ 12/23/89 شورای اسلامی شهر عوارض حق مشرفیت به کلیه اراضی احداثی اعم از ملکی و اوقافی از تاریخ 11/3/70 در برگذرهای توسعه ای اصلاحی و تعریضی و احداثی حق مشرفیت تعلق میگیرد.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.