×

باسلامو بنده نیروی قراردادی تبصره 3 حدودا 13 سا سابقه کار در یکی از سا

باسلامو بنده نیروی قراردادی تبصره 3 حدودا 13 سا سابقه کار در یکی از سازمانهای دولتی را دارم. چندین بار از سمت مسئول و رئیس حوزه به دلیل سازگاری و کار شایسته و منظم کاری جابجا شدم در واحدهای دیگر که کارایی داشته باشم و انجا را سرو سامان بدهم و هیچگونه مخالفتی نکردم . حالا مجددا بعد مدتی که یک واحد را به نتیجه رساندم مرا خواستن جابجا کنن.که بنده مخالفت کردم و خواستار پایان کار در ان حوزه شدم و انتقال به حوزه دیگه که مخالفت کردند و با تهدید و تحکم و اجبار به من گفتند باید بری وگرنه ... و تهدید.که منجر شد به دلیل استرس و فرس شدید رویم که مبتلا به انسداد ریوی هستم که در محل کار مبتلا شده ام در امسال. بدحال شدم و تنفسم با زدن اسپری و داروهام برگشت و فعلا قضیه ماند.حال خواستم بدانم اگر مخالفت من همچنان باشد که نخوام به ان واحد بروم و زیر بار زور و تبعیض قرار نگیرم و مرا به تخلفات اداری بواسطه سرپیچی از دستورات مافوق ارجاع دهند. ایا من محوک هستم و ایا میتوانم به دیوان عدالت شکایت کنم و داد خود را بخواهم.ممنون و سپاس

باسلامو-بنده-نیروی-قراردادی-تبصره-3-حدودا-13-سا-سابقه-کار-در-یکی-از-سازمانهای-دولتی-را-دارم.-چندین-بار-از-سمت-مسئول-و-رئیس-حوزه-به-دلیل-سازگاری-و-کار-شایسته-و-منظم-کاری-جابجا-شدم-در-واحدهای-دیگر-که-کارایی-داشته-باشم-و-انجا-را-سرو-سامان-بدهم-و-هیچگونه-مخالفتی-نکردم-.-حالا-مجددا-بعد-مدتی-که-یک-واحد-را-به-نتیجه-رساندم-مرا-خواستن-جابجا-کنن.که-بنده-مخالفت-کردم-و-خواستار-پایان-کار-در-ان-حوزه-شدم-و-انتقال-به-حوزه--دیگه-که-مخالفت-کردند-و-با-تهدید-و-تحکم-و-اجبار-به-من-گفتند-باید-بری-وگرنه-...-و-تهدید.که-منجر-شد-به-دلیل-استرس-و-فرس-شدید-رویم-که-مبتلا-به-انسداد-ریوی-هستم-که-در-محل-کار-مبتلا-شده-ام-در-امسال.-بدحال-شدم-و-تنفسم-با-زدن-اسپری-و-داروهام-برگشت-و-فعلا-قضیه-ماند.حال-خواستم-بدانم-اگر-مخالفت-من-همچنان-باشد-که-نخوام-به-ان-واحد-بروم-و-زیر-بار-زور-و-تبعیض-قرار-نگیرم-و-مرا-به-تخلفات-اداری-بواسطه-سرپیچی-از-دستورات-مافوق-ارجاع-دهند.-ایا-من-محوک-هستم-و-ایا-میتوانم-به-دیوان-عدالت-شکایت-کنم-و-داد-خود-را-بخواهم.ممنون-و-سپاس
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.