×

با عرض سلام .اینجانب حدود یک سال پیش نسبت به احداث بالکنی درفضای اختص

با عرض سلام .اینجانب حدود یک سال پیش نسبت به احداث بالکنی درفضای اختصاصی داخل مغازه خود اقدام کردم و پس از پرداخت هزینه ای هنگفت موفق به دریافت پایانکار از شهرداری گردیدم پس از مراجعه به اداره ثبت و درخواست خود مبنی بر اصلاح سند مطابق با پایانکار جدید و اضافه نمودن مساحت بالکن مذکور به سند خود متاسفانه مسئولین اداره ثبت با استناد بر قانون «دستورالعمل آپارتمانها» و با دلیل واهی «افزایش قدرالسهم از عرصه» !! بر ارائه رضایتنامه محضری از کلیه همسایگان تأکید کردند که این امربدلیل تعداد زیاد همسایگان و عدم شناخت اینجانب از آنها عملا غیر ممکن است. و این در حالیست که مطابق با کلیه قوانین مرتبط از جمله «دستور العمل آپارتمانها» و«قانون تملک آپارتمانها» در احداث بالکن مورد اشاره هیچگونه تعرضی در مشترکات ،مشاعات و عرصه که نیازمند موافقت سایر مالکین باشد، صورت نگرفته است و در قوانین مذکور هیچگونه مبحثی در خصوص افزایش قدر السهم از عرصه ناشی از ایجاد بالکن نیز وجود ندارد. طی یکسال گذشته بارها و بارها به مقامات اداره ثبت نامه نگاری نموده ام ولی متأ سفانه به نتیجه ای نرسیدم و آنها همچنان بر ارائه رضایتنامه محضری از سایر همسایگان و یا ارائه حکم دادگاه ( عمومی) تأکید دارند. چگونه میتوانم مشکلم را حل کنم.؟چگونه میتوانم از طریق دادگاه عمومی اقدام کنم و آیا در نهایت به نتیجه میرسم ؟ خواهشمندم راهنمایی فرمائید

با-عرض-سلام-.اینجانب-حدود-یک-سال--پیش-نسبت-به-احداث-بالکنی-درفضای-اختصاصی-داخل-مغازه-خود-اقدام-کردم-و-پس-از-پرداخت-هزینه-ای-هنگفت-موفق-به-دریافت-پایانکار-از-شهرداری-گردیدم-پس-از-مراجعه-به-اداره-ثبت-و-درخواست-خود-مبنی-بر-اصلاح-سند-مطابق-با-پایانکار-جدید-و-اضافه-نمودن-مساحت-بالکن-مذکور-به-سند-خود-متاسفانه--مسئولین-اداره-ثبت-با-استناد--بر-قانون-«دستورالعمل-آپارتمانها»--و-با-دلیل-واهی-«افزایش-قدرالسهم-از-عرصه»-!!-بر-ارائه-رضایتنامه-محضری-از-کلیه-همسایگان-تأکید-کردند-که-این-امربدلیل-تعداد-زیاد-همسایگان-و-عدم-شناخت-اینجانب-از-آنها-عملا-غیر-ممکن-است.-و-این-در-حالیست-که-مطابق-با-کلیه-قوانین-مرتبط-از-جمله-«دستور-العمل-آپارتمانها»-و«قانون-تملک-آپارتمانها»-در-احداث-بالکن-مورد-اشاره-هیچگونه--تعرضی-در-مشترکات-،مشاعات-و-عرصه-که-نیازمند-موافقت-سایر-مالکین-باشد،-صورت-نگرفته-است-و-در-قوانین-مذکور-هیچگونه-مبحثی-در-خصوص-افزایش-قدر-السهم-از-عرصه-ناشی-از-ایجاد-بالکن-نیز-وجود-ندارد.--طی-یکسال-گذشته-بارها-و-بارها-به-مقامات-اداره-ثبت-نامه-نگاری-نموده-ام-ولی-متأ-سفانه-به-نتیجه-ای-نرسیدم-و-آنها-همچنان-بر-ارائه-رضایتنامه-محضری-از-سایر-همسایگان-و-یا-ارائه-حکم-دادگاه-(-عمومی)-تأکید-دارند.-چگونه-میتوانم-مشکلم-را-حل-کنم.؟چگونه-میتوانم-از-طریق-دادگاه-عمومی-اقدام-کنم-و-آیا-در-نهایت-به-نتیجه-میرسم-؟-خواهشمندم-راهنمایی-فرمائید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.