×

با سلام شخصی ملک کلنگی را از شخص دیگری با تنظیم مبایع نامه خرید ولی در

با سلام شخصی ملک کلنگی را از شخص دیگری با تنظیم مبایع نامه خرید ولی در روز محضر فروشنده حاضر نشد و خریدار با گرفتن عدم حضور شکایت حقوقی الزام به تنظیم سند فروشنده را مطرح نمود.در حین دادرسی واستعلام گرفته شده از ثبت مشخص شد مالک ملک رابه افراد دیگر بصورت قطعی فروخته وسند زده است وافراد اخیر نیز با گرفتن جواز ساخت چند اپارتمان ساخته واپارتمانها را به افراد دیگری قطعی فروخته اند این اتفاقا ت در طول زمان بوده و پرونده شاکی نیز در شعبات مختلف مشغول رسیدگی از طرف دیگر شاکی بدلیل مسافرت خارج از کشوردر همان سالهای اولیه ملک را با مبایع نامه به بنده فروخت و بنده یک وکالت بلا عزل هم از شاکی گرفتم که بتوانم هم کار های حقوقی را پی بگیرم وهم بعد از اتمام کار بتوانم ملک را به نام خود کنم.نتیجه پیگیریهای اینجانب منجر به صدور رای قطعی مبنی بر ابطال معامله فروشنده با خریداران دوم و الزام فروشنده به تنظیم سند به نام شاکی گردید.اما به دلیل تغییر ماهیت ملک از کلنگی به اپارتمان این حکم قابل اجرا نبود لذا اینجانب دادخواست دیگری مبنی بر ابطال اسناد اپارتمانها وبرگرداندن ملک به شاکی اولیه مطرح نمودم.در طول این دادرسی خواندگان مطرح نمودن که شاکی اولیه ملک را به بنده فروخته وزمان شکایت وصدور رای قطعی به نفع او سمتی نداشته است. دادگاه شاکی اولیه را برای بیان توضیح احضار نمود ولی شاکی حضور نیافت ودادگاه رد دادخواست صادرکرد. لذا اینجانب دادخواست دیگری بر علیه شاکی اول و مالک اول وکلیه خریداران بعدی ومالکین اپارتمانها با ارایه مبایع نامه خود ورای قطعی صادره به نفع شاکی اولیه مبنی بر ابطال اسناد اپارتمانها والزام به تنظیم سند ملک به نام خود مطرح نمودم. در این مرحله نیز مالک اولیه وخریداران بعدی ومالکین اپارتمانها مجددا مطرح نمودن که چون شاکی اولیه در زمان طرح شکایت وگرفتن رای قطعی ملک را با مبایع نامه به بنده فروخته سمتی نداشته وبدین ترتیب شکایت بنده را مجددا زیر سوال برده اند .ایا این موضوع دوباره به ضرر من خواهد بود و ایا راهی و دفاعیه ای به منظور خنثی نمودن این موضوع وجود دارد که بعد از سالها دوندگی و..... اینجانب به حق خود برسم.تسریع در پاسخ موجب امتنان خواهد بود. با تشکر

با-سلام-شخصی-ملک-کلنگی-را-از-شخص-دیگری-با-تنظیم-مبایع-نامه-خرید-ولی-در-روز-محضر-فروشنده-حاضر-نشد-و-خریدار-با-گرفتن-عدم-حضور-شکایت-حقوقی-الزام-به-تنظیم-سند-فروشنده-را-مطرح-نمود.در-حین-دادرسی-واستعلام-گرفته-شده-از-ثبت-مشخص-شد-مالک-ملک-رابه-افراد-دیگر-بصورت-قطعی-فروخته-وسند-زده-است-وافراد-اخیر-نیز-با-گرفتن-جواز-ساخت-چند-اپارتمان-ساخته-واپارتمانها-را-به-افراد-دیگری-قطعی-فروخته-اند-این-اتفاقا-ت-در-طول-زمان-بوده-و-پرونده-شاکی-نیز-در-شعبات-مختلف-مشغول-رسیدگی-از-طرف-دیگر-شاکی-بدلیل-مسافرت-خارج-از-کشوردر-همان-سالهای-اولیه-ملک-را-با-مبایع-نامه-به-بنده-فروخت-و-بنده-یک-وکالت-بلا-عزل-هم-از-شاکی-گرفتم-که-بتوانم-هم-کار-های-حقوقی-را-پی-بگیرم-وهم-بعد-از-اتمام-کار-بتوانم-ملک-را-به-نام-خود-کنم.نتیجه-پیگیریهای-اینجانب-منجر-به-صدور-رای-قطعی-مبنی-بر-ابطال-معامله-فروشنده-با-خریداران-دوم-و-الزام-فروشنده-به-تنظیم-سند-به-نام-شاکی-گردید.اما-به-دلیل-تغییر-ماهیت-ملک-از-کلنگی-به-اپارتمان-این-حکم-قابل-اجرا-نبود-لذا-اینجانب-دادخواست-دیگری-مبنی-بر-ابطال-اسناد-اپارتمانها-وبرگرداندن-ملک-به-شاکی-اولیه-مطرح-نمودم.در-طول-این-دادرسی-خواندگان-مطرح-نمودن-که-شاکی-اولیه-ملک-را-به-بنده-فروخته-وزمان-شکایت-وصدور-رای-قطعی-به-نفع-او-سمتی-نداشته-است.-دادگاه-شاکی-اولیه-را-برای-بیان-توضیح-احضار-نمود-ولی-شاکی-حضور-نیافت-ودادگاه-رد-دادخواست-صادرکرد.-لذا-اینجانب-دادخواست-دیگری-بر-علیه-شاکی-اول-و-مالک-اول-وکلیه-خریداران-بعدی-ومالکین-اپارتمانها-با-ارایه-مبایع-نامه-خود-ورای-قطعی-صادره-به-نفع-شاکی-اولیه-مبنی-بر-ابطال-اسناد-اپارتمانها-والزام-به-تنظیم-سند-ملک-به-نام-خود-مطرح-نمودم.-در-این-مرحله-نیز-مالک-اولیه-وخریداران-بعدی-ومالکین-اپارتمانها-مجددا-مطرح-نمودن-که-چون-شاکی-اولیه-در-زمان-طرح-شکایت-وگرفتن-رای-قطعی-ملک-را-با-مبایع-نامه-به-بنده-فروخته-سمتی-نداشته-وبدین-ترتیب-شکایت-بنده-را-مجددا-زیر-سوال-برده-اند-.ایا-این-موضوع-دوباره-به-ضرر-من-خواهد-بود-و-ایا-راهی-و-دفاعیه-ای-به-منظور-خنثی-نمودن-این-موضوع-وجود-دارد-که-بعد-از-سالها-دوندگی-و.....-اینجانب-به-حق-خود-برسم.تسریع-در-پاسخ-موجب-امتنان-خواهد-بود.-با-تشکر
وکیل  باعرض سلام خدمت شما چنانچه رای برابطال معامله اخذ شده باشد بنابراین به تبع ابطال معامله هرگونه تغییر وتحول در ملک متنازع فیه بلااثربوده اگرچه آپارتمانهای جدیدی به جای بنای قدیمی احداث گردیده اما به صرف احداث بنای جدید مالکیت شما ازبین نخواهدرفت . قاعدتا باتوجه به تغییر بنا درملک موصوف شما صرفا قادر به انتقال عرصه به نام خودخواهید بود ودرخصوص بنای احداثی نیزمی بایست دعوی دیگری مطرح نمایید مثل قلع وقمع مستحدثات ویا پرذاخت بهای ساختمان از سوی شما همچنین شمامستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف وخسارات ناشی از تخریب بنای کلنگی خواهیدبود.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.