×

با سلام سوالی که داشتم در مورد طلاق هست. همسر من حدود 3 هفته پیش پس

با سلام سوالی که داشتم در مورد طلاق هست. همسر من حدود 3 هفته پیش پس از یک مشاجره تلفنی بر سر اینکه سر کار نروند به منزل مادر و پدر خود رفت. 2 شب پس از این حرکت زمانی که به تلفن همراه ایشان زنگ زدم مادرشان گوشی را جواب داده و گفتند می خواهیم طلاق دخترمان را بگیریم و دلیل این تصمیم را تمام اتفاقات ریز و درشتی که در طی این 8 سال زندگی مشترک افتاده اعلام کردند. و گفتند دختر من امنیت جانی ندارد. در طول این 3 هفته همسرم تنها 4 بار به زنگ های من پاسخ داد و شاید حدود 10 یا 15 بار جواب پیامک های من رو دادن. که در تمام آنها اعلام کردند که تصمیم گرفتند جدا شوند. از آنجایی که اینجانب قصد جدایی نداشته و نیز هیچ گونه پرونده کیفری یا حتی دستگیری توسط پلیس به اتهام ضرب و جرح و ... نداشته و آلودگی به هیچ ماده مخدر، الکل، قمار و ... ندارم و همچنین تمام امکانات زندگی را در حد عالی فراهم آورده (از قبیل ماشین، منزل شخصی، سفر خارجی،خرید لباس و ... و طلا در حد بالا) و نیز به جای مهریه ایشان را که 313 سکه طلا بوده است، 3 دانگ آپارتمان جدید الاحداث که در سال 89 تقریبا معادل همان تعداد سکه بود به نامش زدم که همسرم نیز در ذیل دستخط عادی قبول دریافت کرده و متعهد شده که 3 دانگ دیگر آپارتمان را به نام من بزند.(قولنامه به نام همسرم هست) . ضمن اینکه ماشین هم به نام ایشان بوده و ایشان در فردای روزی که مادرشان اعلام کردند که قصد طلاق دخترشان را دارند وارد منزل شده و کلیه طلاها و رسیدهای طلاها را خارج کردند (به ارزش حدود 100 میلیون تومان).. حال سوال من این است که آیا همسرم می تواند از من جدا شود؟ در صورتی که موافق نباشم؟ و 2- اگر می تواند تحت چه شرایطی می تواند؟ 3- تکلیف مهریه و نفقه و سایر حقوقاتش چه می شود؟ 4- ایشان شرط بازگشت به منزل را دادن حق طلاق اعلام کردند.. چه تبعاتی برای من دادن این حق دارد.؟ 5- آیا می توانند باقی دارایی من را نصف کنند. (هیچ شرط اضافه ای در قباله ازدواج نیست و شروط همان های چاپ شده است.) با تشکر

با--سلام
سوالی-که-داشتم-در-مورد-طلاق-هست.
همسر-من-حدود-3-هفته-پیش-پس-از-یک-مشاجره-تلفنی-بر-سر-اینکه-سر-کار-نروند-به-منزل-مادر-و-پدر-خود-رفت.-
2-شب-پس-از-این-حرکت-زمانی-که-به-تلفن-همراه-ایشان-زنگ-زدم-مادرشان-گوشی-را-جواب-داده-و-گفتند-می-خواهیم-طلاق-دخترمان-را-بگیریم-و-دلیل-این-تصمیم-را-تمام-اتفاقات-ریز-و-درشتی-که-در-طی-این-8-سال-زندگی-مشترک-افتاده-اعلام-کردند.-و-گفتند-دختر-من-امنیت-جانی-ندارد.
در-طول-این-3-هفته-همسرم-تنها-4-بار-به-زنگ-های-من-پاسخ-داد-و-شاید-حدود-10-یا-15-بار-جواب-پیامک-های-من-رو-دادن.-که-در-تمام-آنها-اعلام-کردند-که-تصمیم-گرفتند-جدا-شوند.
از-آنجایی-که-اینجانب-قصد-جدایی-نداشته-و-نیز-هیچ-گونه-پرونده-کیفری-یا-حتی-دستگیری-توسط-پلیس-به-اتهام-ضرب-و-جرح-و-...-نداشته-و-آلودگی-به-هیچ-ماده-مخدر،-الکل،-قمار-و-...-ندارم-و-همچنین-تمام-امکانات-زندگی-را-در-حد-عالی-فراهم-آورده-(از-قبیل-ماشین،-منزل-شخصی،-سفر-خارجی،خرید-لباس-و-...-و-طلا--در-حد-بالا)--و-نیز-به-جای-مهریه-ایشان-را-که-313-سکه-طلا-بوده-است،-3-دانگ-آپارتمان-جدید-الاحداث-که-در-سال-89-تقریبا-معادل-همان-تعداد-سکه-بود-به-نامش-زدم-که-همسرم-نیز-در-ذیل-دستخط-عادی-قبول-دریافت-کرده-و-متعهد-شده-که-3-دانگ-دیگر-آپارتمان-را-به-نام-من-بزند.(قولنامه-به-نام-همسرم-هست)--.-ضمن-اینکه-ماشین-هم-به-نام-ایشان-بوده-و-ایشان-در-فردای-روزی-که-مادرشان-اعلام-کردند-که-قصد-طلاق-دخترشان-را-دارند-وارد-منزل-شده-و-کلیه-طلاها-و-رسیدهای-طلاها-را-خارج-کردند-(به-ارزش-حدود-100-میلیون-تومان)..
حال-سوال-من-این-است-که-آیا-همسرم-می-تواند-از-من-جدا-شود؟-در-صورتی-که-موافق-نباشم؟-و-2--اگر-می-تواند-تحت-چه-شرایطی-می-تواند؟
3--تکلیف-مهریه-و-نفقه-و-سایر-حقوقاتش-چه-می-شود؟
4--ایشان-شرط-بازگشت-به-منزل-را-دادن-حق-طلاق-اعلام-کردند..-چه-تبعاتی-برای-من-دادن-این-حق-دارد.؟
5--آیا-می-توانند-باقی-دارایی-من-را-نصف-کنند.-(هیچ-شرط-اضافه-ای-در-قباله-ازدواج-نیست-و-شروط-همان-های-چاپ-شده--است.)
با-تشکر
وکیل  با سلام نظر به تبصره ماده 1133 قانون مدنی: زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید . همسر شما با توجه به موارد ذیل می تواند تقاضای طلاق نماید: 1.طرفین عقدازدواج می توانندهرشرطی که مخالف بامقتضای عقدمزبورنباشددرضمن عقدازدواج یاعقدلازم دیگربنمایدمثل اینکه شرط شودهرگاه شوهرزن دیگربگیردیادرمدت معینی غائب شودیاترک انفاق نماید یابرعلیه حیات زن سوءقصدکندیاسوءرفتاری نمایدکه زندگانی آنهابا یکدیگرغیرقابل تحمل شودزن وکیل ووکیل درتوکیل باشدکه پس ازاثبات تحقق شرط درمحکمه وصدورحکم نهائی خودرامطلقه سازد. 2. درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن می تواندبرای طلاق به حاکم رجوع کندوحاکم رجوع کندوحاکم شوهراورااجباربه طلاق می نماید.همچنین است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه . 3.در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. همچنین با توجه به ماده 1029 زوجه میتواند تقاضای طلاق داشته باشد ( هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثرباشدزن او می تواندتقاضای طلاق کنددراین صورت بارعایت ماده 1023حاکم اوراطلاق میدهد. ). اگر دادخواست تمکین ارائه ندهید همسرتان میتواند برای نفقه هم اقدام حقوقی و هم اقدام کیفری نموده و سایر حقوق مثل مهریه هم قابل مطالبه است به همراه اجرت المثل ایام زوجیت. شرط وکالت زن در طلاق با توجه به ماده 1119 طرح گردیده و می تواند از مثال های ان جهت دادن این حق استفاده یا به ان اضافه نمایید. در رابطه با سوال 5 نیز خیر نمی تواند.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.