×

یا سلام روز خوش دیروز برگه ای از دادگاه برای من اوردن بدین مضمون به مو

یا سلام روز خوش دیروز برگه ای از دادگاه برای من اوردن بدین مضمون به موجب کپی مصدق 1 فقره چک تقدیمی به شماره .... به تاریخ ...... عهده بانک... به موکل 1700000000ریال ( توضیح 170 میلیون تومان) از خوانده طلبکار است که نامبرده با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و یر رسید از تادیه پرداخت آن خود داری می کنند فلذا مستندا به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به میزان 1700000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله در حق موکل اینجانب مورد استدعاست با توجه به اینکه در موضوع اختلاف اینجانب با خوانده مبنی بر مطالبه وجه چک تامین خواسته از اموال خوانده ضرورت داشته تا پس از رسیدگی و صدور حکم در دعوی اصلی امکان اجرای آن فراهم باشد لذا با تقدیم دادخواست حاضر صدور قرار تامین خواسته مورد استدعاست 1- من از سال 90 هیچگونه خرید ی از این شرکت نداشته ام - کلیه بدهیهای خود را طبق اسناد پرداختی تسویه نمودم این چک در هیچ جا از اسناد من ثبت نگردیده این جک فقط امضا منو داره ولی متن چک دست خط منو نداره امکان داره چک وجه ضمان کاری در نزد آن شرکت بوده ولی بنده هیچگونه مدرکی ندارم که بتونم اثبات کنم

یا-سلام-روز-خوش-دیروز-برگه-ای-از-دادگاه-برای-من-اوردن-بدین-مضمون-به-موجب-کپی-مصدق-1-فقره-چک-تقدیمی-به-شماره-....-به-تاریخ-......-عهده-بانک...-به-موکل-1700000000ریال-(-توضیح-170-میلیون-تومان)-از-خوانده-طلبکار-است-که-نامبرده-با-وصف-مراجعات-مکرر-و-حلول-اجل-و-یر-رسید-از-تادیه-پرداخت-آن-خود-داری-می-کنند-فلذا-مستندا-به-مواد-198-قانون-آیین-دادرسی-دادگاههای-عمومی-و-انقلاب-در-امور-مدنی-و-310-قانون-تجارت-رسیدگی-و-صدور-حکم-محکومیت-خوانده-به-پرداخت-مبلغ-خواسته-به-میزان-1700000000-ریال-به-انضمام-کلیه-خسارات-قانونی-و-هزینه-دادرسی-و-تاخیر-تادیه-و-حق-الوکاله-در-حق-موکل-اینجانب-مورد-استدعاست-با-توجه-به-اینکه-در-موضوع-اختلاف-اینجانب-با-خوانده-مبنی-بر-مطالبه-وجه-چک-تامین-خواسته-از-اموال-خوانده-ضرورت-داشته-تا-پس-از-رسیدگی-و-صدور-حکم-در-دعوی-اصلی-امکان-اجرای-آن-فراهم-باشد-لذا-با-تقدیم-دادخواست-حاضر-صدور-قرار-تامین-خواسته-مورد-استدعاست-1--من-از-سال-90-هیچگونه-خرید-ی-از-این-شرکت-نداشته-ام---کلیه-بدهیهای-خود-را-طبق-اسناد-پرداختی-تسویه-نمودم-این-چک-در-هیچ-جا-از-اسناد-من-ثبت-نگردیده-این-جک-فقط-امضا-منو-داره-ولی-متن-چک-دست-خط-منو-نداره-امکان-داره-چک-وجه-ضمان-کاری-در-نزد-آن-شرکت-بوده-ولی-بنده-هیچگونه-مدرکی-ندارم-که-بتونم-اثبات-کنم
با سلام. نخست اینکه دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود.(ماده 320 قانون تجارت) لذا این ظاهر امر است و قاعدتاً دادگاه رسیدگی کننده خواهان دعوارا محق می داند. البته در ادامه ماده مذکور آمده است مگر در صورت ثبوت خلاف. بنابراین اگر شما در صدد اثبات خلاف این موضوع هستید باید دلایل خود را به دادگاه ارائه دهید تا غیر محق بودن دارنده و یا خواهان را ثابت نمایید. اگر چک را بابت ضمانت صادر کرده اید و بر خلاف شرایط مقرر نامبرده اقدام به وصول آن نموده است دعوای خیانت در امانت در مراجع کیفری مطرح کنید و ادامه رسیدگی حقوقی را با مانع مواجه سازید. اما باید بدانید چه در رسیدگی های حقوقی و چه کیفری شما نیازمند دلایل می باشید اگر هیچ گونه مدرک و یا دلیی از جمله شهادت شهود یا قرارداد ندارید اثبات ادعای شما سخت و حتی غیر ممکن است. با این وجود دعوای استرداد لاشه چک را به عنوان استرداد در دادخواست حقوقی بنویسید و در جلسه نخست رسیدگی با ذکر جهات و استدلال نزد همان شعبه مطرح نمایید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.