×

سلام در سال 1333 وکالتنامه ای از طرف موکل به وکیل با حدود اختیارات ز

سلام در سال 1333 وکالتنامه ای از طرف موکل به وکیل با حدود اختیارات زیر داده شده است اجاره واگذاری املاک شخصی موکل که شماره پلاک حدود و مشخصات آنها را وکیل مزبور معرفی نماید بهر کس و هر مدت و هر میزان مالاجاره و هر شرطی در صلاح و مقتضی بداند و فسخ و نفاسیخ و تجدید اجاره و حق صدور اجرائیه برای وصول مالاجاره و تخلیه ملک مال الاجاره و شرکت در کمیسیون تعدیل مال الاجاره با داشتن اختیارات لازمه تامه در این خصوص و حدود و در کلیه اقدامات قانونی جهت انجام وکالت بالا وکیل مشارالیه اختیارات تامه دارد و امضای وی بجای امضای موکل می باشد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر می باشد . سوال من این است که آیا واگذاری سرقفلی نیز شامل آن می شود و چگونه و با استناد به چه قوانین و ماده هایی می توانیم اثبات کنیم که سرقفلی که بواسطه وکیل نامبرده به اینجانب واگذار شده است صحیح می باشد ؟ و آیا وکالت نامه فردی که موکل اش در سال 1355 فوت نموده است . ولی گواهی فوت و حصر وراثت او بدلیل نداشتن فرزند و همچنین نبودن وارثین در ایران تا سال 1391 و یعنی 36 سال بعد در ایران ثبت نشده است ، آیا وکالتنامه این وکیل تا تاریخ قبل از ثبت گواهی فوت ( سال 1390 ) اعتبار دارد و یا اینکه تا همان سال 1355 اعتبار دارد و بعد از آن باطل بوده و قضیه معاملات وکیل از سال 1355 تا سال 1390 چگونه می شود و اگر وکالتنامه تا سال 1390 اعتبار داشته . در دادگاه بر اساس چه ماده و قانونی می شود به آن استناد کرد ؟ و اینکه واژه سرقفلی از چه سالی بوجود آمده و در قانون و وکالت نامه های محضری از چه سالی وارد و شناخته شده و بیان می گردد ؟ با تشکر

سلام-
در-سال-1333-وکالتنامه-ای-از-طرف-موکل-به-وکیل-با-حدود-اختیارات-زیر-داده-شده-است-
-اجاره-واگذاری-املاک-شخصی-موکل-که-شماره-پلاک-حدود-و-مشخصات-آنها-را-وکیل-مزبور-معرفی-نماید-بهر-کس-و-هر-مدت-و-هر-میزان-مالاجاره-و-هر-شرطی-در-صلاح-و-مقتضی-بداند-و-فسخ-و-نفاسیخ-و-تجدید-اجاره-و-حق-صدور-اجرائیه-برای-وصول-مالاجاره-و-تخلیه-ملک-مال-الاجاره-و-شرکت-در-کمیسیون-تعدیل-مال-الاجاره-با-داشتن-اختیارات-لازمه-تامه-در-این-خصوص-و-حدود-و-در-کلیه-اقدامات-قانونی-جهت-انجام-وکالت-بالا-وکیل-مشارالیه-اختیارات-تامه-دارد-و-امضای-وی-بجای-امضای-موکل-می-باشد-و-این-وکالت-فقط-در-نفس-وکالت-موثر-می-باشد-.
سوال-من-این-است-که-آیا-واگذاری-سرقفلی-نیز-شامل-آن-می-شود-و-چگونه-و-با-استناد-به-چه-قوانین-و-ماده-هایی-می-توانیم-اثبات-کنیم-که-سرقفلی-که-بواسطه-وکیل-نامبرده-به-اینجانب-واگذار-شده-است-صحیح-می-باشد-؟

و-آیا-وکالت-نامه-فردی-که-موکل-اش-در-سال-1355-فوت-نموده-است-.-ولی-گواهی-فوت-و-حصر-وراثت-او-بدلیل-نداشتن-فرزند-و-همچنین-نبودن-وارثین-در-ایران-تا-سال-1391-و-یعنی-36-سال-بعد-در-ایران-ثبت-نشده-است-،-آیا-وکالتنامه-این-وکیل-تا-تاریخ-قبل-از-ثبت-گواهی-فوت-(-سال-1390-)-اعتبار-دارد-و-یا-اینکه-تا-همان-سال-1355-اعتبار-دارد-و-بعد-از-آن-باطل-بوده-و-قضیه-معاملات-وکیل-از-سال-1355-تا-سال-1390-چگونه-می-شود-و-اگر-وکالتنامه-تا-سال-1390-اعتبار-داشته-.-در-دادگاه-بر-اساس-چه-ماده-و-قانونی-می-شود-به-آن-استناد-کرد-؟
و-اینکه-واژه-سرقفلی-از-چه-سالی-بوجود-آمده-و-در-قانون-و-وکالت-نامه-های-محضری-از-چه-سالی-وارد-و-شناخته-شده-و-بیان-می-گردد-؟
با-تشکر
با سلام به موجب ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌. همچنین کلیه قراردادهای اجاره قبل از سال 56 و بعد از آن تا سال 76 مشمول این قانون می شود.بنابراین با استناد به مواد مذکور و اینکه فرد وکیل نماینده قانونی موکل بوده و از جانب وی تا پیش از سال 76 ملک را به شما اجاره داده است و در اثر عملکرد شما برای محل مورد اجاره حق کسب و پیشه و تجارت ایجاد شده است، شما مستحق دریافت سرقفلی و به معنای درست تر حق کسب و پیشه و تجارت خواهید بود. درخصوص سوال بعدی شما نیز باید توجه کنید که مطابق ماده678 قانون مدنی وکالت با فوت وکیل یا موکل مرتفع می گردد بنابراین گرفتن گواهی فوت و یا انجام انحصار وراثت تاثیری در صحت یا عدم آن ندارد و به محض فوت یکی از وکیل یا موکل وکالت مرتفع و در واقع اگر معامله ای نیز پس از تاریخ فوت انجام شده باشد فضولی و صحت آن منوط به تجویز وراث موکل می باشد. درخصوص سرقفلی و زمان ایجاد آن باید بیان نمود که مفهوم و معنی اصطلاحی سرقفلی یعنی پولی که در ابتدای عقد اجاره به هرعلتی، توسط صاحب ملک از مستاجر دریافت می¬شود و حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می¬کند . این حق ناشی از تقدم در اجاره ملک، حسن شهرت، جمع آوری مشتری، و رونق کسبی است که بر اثرعملکرد مستاجر محل ملک به وجود آمده و در واقع امر حق کسب و پیشه تنها به مستاجر تعلق دارد و صاحب ملک نمی تواند دارای این حق شود . قانونگذار در سال 1376 از واژه سرقفلی استفاده کرده و تا قبل از آن حق کسب و پیشه و تجارت ذکر می شد . قانونگذار قبل از تصویب قانون 1376 سرقفلی را مترادف با حق کسب و پیشه دانسته و تفاوتی میان آن دو قائل نبود. موفق باشید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.