×

با سلام لطفا پیرامون موضوع ارشاد فرمایید ؛ در ماده 3 قانون حفظ کاربری

با سلام لطفا پیرامون موضوع ارشاد فرمایید ؛ در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1/8/85 مجازات تعیین شده برای مرتکبینی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون مصوب 31/3/74 اقدام به احداث بنا مینمایند را قلع و قمع بنا و پرداخت جزای نقدی تعیین نموده است حال این سئوال محط فحص و نظر است که آیا نسبت به کسی که مالکیتی نسبت به اراضی کشاورزی تغییر وضعیت یافته ندارد و صرفا متصرف یا وکیل قانونی مالک است میتوان قلع و قمع را اجرا نمود . در صورتیکه پاسخ اثباتی میباشد هزینه های مربوط به قلع و قمع را بایست از چه کسی مطالبه نمو؟

با-سلام-لطفا-پیرامون-موضوع-ارشاد-فرمایید-؛-در-ماده-3-قانون-حفظ-کاربری-اراضی-زراعی-و-باغها-مصوب-1/8/85-مجازات-تعیین-شده-برای-مرتکبینی-که-بدون-اخذ-مجوز-از-کمیسیون-تبصره-1-ماده-1-قانون-مصوب-31/3/74-اقدام-به-احداث-بنا-مینمایند-را-قلع-و-قمع-بنا-و-پرداخت-جزای-نقدی-تعیین-نموده-است-حال-این-سئوال-محط-فحص-و-نظر-است-که-آیا-نسبت-به-کسی-که-مالکیتی-نسبت-به-اراضی-کشاورزی-تغییر-وضعیت-یافته-ندارد-و-صرفا-متصرف-یا-وکیل-قانونی-مالک-است-میتوان-قلع-و-قمع-را-اجرا-نمود-.-در-صورتیکه-پاسخ-اثباتی-میباشد-هزینه-های-مربوط-به-قلع-و-قمع-را-بایست-از-چه-کسی-مطالبه-نمو؟
وکیل  در متن ماده ی 3 قانون مذکور ذکر شده است ( کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون ...)بنابراین منظور قانونگذار دقیقا مالک یا متصرفی که بصورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایندمی باشد. و به نظر می رسد مرتکب تغییر کاربری بدون اخذ مجوز (چه مالک یا متصرف مو ضوع این ماده ) مسئول هزینه ها و خسارات می باشند.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.