×

باسلام خدمت استادعزیزبنده چندبارمزاحم شماشدم اکنون سوالم:چندسال قبل مل

باسلام خدمت استادعزیزبنده چندبارمزاحم شماشدم اکنون سوالم:چندسال قبل ملکی ازبابابزرگ به ماارث میرسدو12وارث داشت وبنده چندانحصاروراثت انجام دادم تاالان که وراث22نفرشدندودرابتداهمه وراث وکالت فروش اموال غیرمنقول به بنده دادندوگفتندحق الزحمه من محفوظ است وعیب بنده این بودکه قراردادکتبی باآنهانبستم واکنون که ملک درآستانه فروش است بنده متنی آماده کردم ودرآن قیدکردم 7درصدقیمت فروش ملک حق الزحمه من است نیمی ازوراث امضانمودندامانیم دیگرخیراین درحالی است که من خیلی زحمت کشیدم دراموراداری وپیگیری جهت فروش ملک آبامیتوانم پس ازفروش ملک /هفت درصدقیمت کل رابردارم وبه مخالفهابگویم حقم است یرویدشاکی بشویدیافقط میتوانم هفت درصدموافقان رابردارم اگربنده راراهنمایی کنیدکه قانونی به حقم برسم ممنونم ضمناقیمت ملک350تا400است

باسلام-خدمت-استادعزیزبنده-چندبارمزاحم-شماشدم-اکنون-سوالم:چندسال-قبل-ملکی-ازبابابزرگ-به-ماارث-میرسدو12وارث-داشت-وبنده-چندانحصاروراثت-انجام-دادم-تاالان-که-وراث22نفرشدندودرابتداهمه-وراث-وکالت-فروش-اموال-غیرمنقول-به-بنده-دادندوگفتندحق-الزحمه-من-محفوظ-است-وعیب-بنده-این-بودکه-قراردادکتبی-باآنهانبستم-واکنون-که-ملک-درآستانه-فروش-است-بنده-متنی-آماده-کردم-ودرآن-قیدکردم-7درصدقیمت-فروش-ملک-حق-الزحمه-من-است-نیمی-ازوراث-امضانمودندامانیم-دیگرخیراین-درحالی-است-که-من-خیلی-زحمت-کشیدم-دراموراداری-وپیگیری-جهت-فروش-ملک-آبامیتوانم-پس-ازفروش-ملک-/هفت-درصدقیمت-کل-رابردارم-وبه-مخالفهابگویم-حقم-است-یرویدشاکی-بشویدیافقط-میتوانم-هفت-درصدموافقان-رابردارم-اگربنده-راراهنمایی-کنیدکه-قانونی-به-حقم-برسم-ممنونم-ضمناقیمت-ملک350تا400است
کاربر گرامی ضمن عرض سلام بدلالت ماده 675قانون مدنی موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد ومواد 676و677 قانون مورد اشاره حق الوکاله را تابع قرارداد بین طرفین دانسته است و اگر مقدار و قراردادی در بین نباشد تابع عرف و عادت است .و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است .اگر در وکالت مجانی بودن قید نشده باشد وکالت با اجرت است .اگر اجرت بسیار گزاف باشد موکل حق فسخ را دارد و خیار غبن فاحش ملاک است .نتیجه گرفته میشود شما در هرحال مستحق اخذ اجرت هستید و اگر قراردادی ولو شفاهی منعقد شده و شهودی دارید وفق قرارداد حق الوکاله می گیرید .مشروط به آنکه رقم متعارف باشد .میتوان حق الوکاله را از طریق دادخواست مطالبه طرح کرد و در صورت مجهول بودن مبلغ اجرت .دادگاه از طریق کارشناسی مبلغ را تعیین می نماید موفق باشید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.