×

لیست بهترین وکلای الزام به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی ایران

لیست-بهترین-وکلای-الزام-به-اخذ-صورت‌مجلس-تفکیکی-ایران

شناسه : 734

پس از آنکه مراحل ساخت آپارتمانی به پایان می رسد، بر اساس گواهی پایان ساخت سندی جهت مشخص نمودن قسمت های تفکیکی آپارتمان در قالب یک صورت جلسه تنظیم می گردد تا بر اساس آن اداره ثبت قادر به صدور سندهای تفکیکی باشد. این صورت جلسه، صورت مجلس تفکیکی نام دارد و دعوای مربوط به آن را الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی می گویند.

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی چگونه انجام می شود؟

صورت مجلس تفکیکی چیست؟

پس از آنکه مراحل ساخت آپارتمانی به پایان می رسد، بر اساس گواهی پایان ساخت سندی جهت مشخص نمودن قسمت های تفکیکی آپارتمان در قالب یک صورت جلسه تنظیم می گردد تا بر اساس آن اداره ثبت قادر به صدور سندهای تفکیکی باشد. این صورت جلسه، صورت مجلس تفکیکی نام دارد و دعوای مربوط به آن را الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی می گویند.

دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی زمانی مطرح می شود که سازنده یا فروشنده از اخذ صورت مجلس تفکیکی و صدور اسناد مربوط به هر واحد جلوگیری کند. در این شرایط خریدار می تواند با استناد به قراردادی که بین آن ها نوشته شده است، دادخواست الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی را به کمک وکیل ملکی به دادگاه صالح ارائه دهد.

روند رسیدگی به دادخواست الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

اولین مرحله در روند رسیدگی به دادخواست الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، بررسی مالکیت یا عدم مالکیت خواهان می باشد. همچنین بررسی می شود آیا ملک مورد نظر پایان ساخت دارد یا هنوز در مرحله ساخت و ساز می باشد. درواقع باید مشخص شود آیا مدعی، شرایط شکایت از خواسته را به منظور اخذ صورت مجلس تفکیکی دارد یا خیر.

حال اگر اثبات شود خوانده ملزم به دریافت و اخذ صورت مجلس تفکیکی  بوده است و مدارک لازم تعهد او به دادگاه ارائه شده باشد، دادگاه صالح خوانده را محکوم به اخذ صورت مجلس تفکیکی می نماید و او موظف است اقدامات لازم را جهت اخذ صورت مجلس تفکیکی انجام دهد.

اگر علیرغم محکومیت، خوانده بازهم از تعهد خود نسبت به اخذ صورت مجلس تفکیکی اجتناب نماید، خواهان می تواند شخصا یا به واسطه شخص سومی جهت اخذ صورت مجلس تفکیکی اقدام کند. در این صورت تمامی هزینه های مربوط به روند اخذ صورت مجلس تفکیکی به عهده خوانده می باشد و قابل مطالبه خواهد بود.

نکات مرتبط با دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

ابتدا لازم به ذکر است که صورت مجلس تفکیکی در مورد املاکی اخذ می شود که قابلیت تفکیک داشته باشند و در مورد املاک غیرقابل تفکیک موضوعیت ندارد. همچنین تنها حدود چهارگانه ی هر یک از بخش های اختصاصی و مشترک ساختمان و مساحت و شماره ی آن ها در صورت مجلس تفکیکی ذکر می شود و به مالکیت اختصاصی واحدها پرداخته نخواهد شد.

نکته ی دیگر اینکه اخذ صورت مجلس تفکیکی پس از صدور گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری امکان پذیر خواهد بود و چنانچه ساختمان پایان کار نداشته باشد، خواهان باید در دادخواست خود، الزام به اخذ پایان کار را هم از دادگاه بخواهد تا دچار مشکل نشود. معمولا ضمن دادخواست الزام به اخذ پایان کار، الزام به تنظیم سند رسمی هم خواسته می شود. زیرا صورت مجلس مقدمه ی گرفتن تقسیم نامه و تنظیم سند رسمی است.

جهت اخذ صورت مجلس تفکیکی، رعایت ماده ی 101 قانون شهرداری مبنی بر اخذ تاییدیه ی شهرداری، الزامی است.

در بعضی از موارد ممکن است، انجام روند ساختمانی به صورت مدیریت پیمان به شخص پیمانکار واگذار شود. در این صورت لازم است مسئولیت یا عدم مسئولیت پیمانکار نسبت به اخذ پایان کار و همچنین اخذ صورت مجلس تفکیکی در قرارداد ذکر شود. اگر پیمانکار مسئولیت دریافت صورت مجلس تفکیکی را به عهده بگیرد، خوانده دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی شخص پیمانکار می باشد.

مدارک لازم جهت اخذ صورت مجلس تفکیکی

•    مراجعه به دفترخانه و اخذ برگ درخواست تفکیک

•    ارائه برگ مزبور به اداره ثبت اسناد و املاک محل به ضمیمه نقشه تفکیکی

•    ارسال درخواست تفکیکی به بایگانی جهت پیوست پرونده و انتقال آن به نماینده ثبت

•    بررسی و تهیه نامه جهت ارسال نقشه به شهرداری برای تایید

•    مراجعه متقاضی به ثبت پس از گذشت دو ماه از تاریخ ارسال نامه به شهرداری در صورت عدم وصول پاسخ از شهرداری جهت ادامه عملیات تفکیک

•    مراجعه متقاضی در روز مقرر و ارسال سوابق نزد مسئول مربوطه

•    تعیین نماینده و نقشه بردار توسط مسئول مربوطه جهت عزیمت به محل

•    معرفی ملک بوسیله متقاضی و تشخیص حدود توسط نماینده و برداشت نقشه و ارزیابی توسط نقشه بردار

•    ترسیم نقشه تفکیکی و تنظیم برگ ارزیابی بوسیله نقشه بردار و تهیه صورت جلسه تفکیکی بوسیله نماینده و امضا آن توسط نقشه بردار و نماینده و متقاضی

•    گواهی دفتر بازداشتی مبنی برعدم بازداشت

•    حسابداری جهت اخذ هزینه تفکیک

•    کنترل و امضا صورت مجلس تفکیکی بوسیله مسئول مربوطه

•    صدور صورت جلسه تفکیکی و ارسال آن به دفترخانه مربوطه

لیست بهترین وکلای الزام به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.