×

لیست بهترین وکلای مطالبه خسارت از شهرداری ایران

لیست-بهترین-وکلای-مطالبه-خسارت-از-شهرداری-ایران

شناسه : 779

به طور کلی هر شخصی، چه شخص حقیقی و چه شحص حقوقی، در صورتی که حقی از او ضایع شود می تواند، مستحق شکایت و مطالبه خسارت خواهد بود.

مطالبه خسارت از شهرداری

آیا شکایت از شهرداری برای مطالبه خسارت امکان پذیر است؟

به طور کلی هر شخصی، چه شخص حقیقی و چه شحص حقوقی، در صورتی که حقی از او ضایع شود می تواند، مستحق شکایت و مطالبه خسارت خواهد بود.

بر اساس ماده 331 قانون مدنی: هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را پرداخت کند و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید.

در نتیجه شکایت از شهرداری در صورتی که باعث ورود خسارت به شخصی شود امکان پذیر بوده و علاوه بر آن می توان هرگونه خسارت وارد شده را از شهرداری مطالبه کرد.

دریافت خسارت از شهرداری بابت سهل انگاری در ایمن سازی معابر شهری

طبق ماده 55 قانون شهرداری ها، شهرداری ها موظف اند از بنا‌ها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر‌ عمومی و کوچه ها و همچنین اماکن عمومی و خصوصی رفع خطر کنند و نسبت به پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر‌نوع اشیاء خطرناک در بالکن‌ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که سقوط آن‌ ها موجب خطر برای عابرین است اقدام نمایند.

بنابرین خساراتی که در اثر عدم توجه شهرداری به وظایف فوق برای شهروندان و عابرین به وجود آید قابل مطالبه و پیگیری قضایی از شهرداری خواهد بود.

امکان توقیف اموال شهرداری جهت مطالبه خسارت

اگر شهرداری از اجرای تعهدات خود در پرداخت خسارت تعیین شده خودداری کند، زمانی می توان نسبت به توقیف و تامین اموال و وجوه شهرداری اقدام نمود که منجر به صدور حکم قطعی از دادگاه شود، در غیر این صورت نمی توان جهت مطالبه خسارت از شهرداری اقدام به توقیف اموال آن کرد.

لازم به ذکر است که با توجه به این که شهرداری به عنوان یک شخصیت حقوقی، می تواند دارای وجوه و اموال منقول و غیر منقول در بانک ها و یا در تصرف شهرداری ها و یا به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد.

شهرداری وجوه مالی خود را از محل اعتبار بودجه مورد عمل وصول می کند، در غیر این صورت، می تواند از محل اعتبار و بودجه سال بعد خود، بدون احتساب و پرداخت خسارت تاخیر، تعهدات مالی خود را وصول کند.

در صورت تاخیر یا خودداری شهرداری در اجرای تعهدات خود نسبت به پرداخت خسارت، منوط به تمکن مالی شهرداری در پرداخت تعهدات مالی از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل می باشد و اگر ثابت شود که بودجه داشته است، می توان خسارات تاخیر را هم مطالبه کرد.

دادگاه صالح و هزینه دادرسی جهت طرح دعوی مطالبه خسارت از شهرداری

دادگاه صالح جهت طرح دعوای مطالبه خسارت از شهرداری طبق قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی اقامتگاه خوانده یعنی حوزه ی قضایی محل وقوع شهرداری است که البته اگر خسارت تقویمی خواهان تا 200،000،000 ریال برآورد شود در این صورت شورای حل اختلاف محل صالح به رسیدگی است.

لیست بهترین وکلای مطالبه خسارت از شهرداری ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.