×

لیست بهترین وکلای اراضی ساحلی ایران

لیست-بهترین-وکلای-اراضی-ساحلی-ایران

شناسه : 1480

آیین نامه اجرایی تبصره(2) ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

آیین نامه اجرایی تبصره(2) ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ تالاب: مطابق بند «1» ماده (1) کنوانسیون رامسر شامل باتلاق، لجن‌زارها و آبهای طبیعی و مصنوعی اعم از دایمی یا موقت که آبهای شور یا شیرین یا تلخ در آن به صورت راکد یا جاری یافت می‌شود و از جمله شامل آبگیرهای دریایی است که عمق آنها در پایین‌ترین حد جزر از شش متر تجاوز نکند.

ب ـ دریاچه: نوعی تالاب است اعم از شور یا شیرین که به آبهای آزاد راه ندارد.

ج ـ حریم: قسمتی از اراضی ساحلی یا اراضی مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریاچه یا تالاب باشد.

د ـ حدود اراضی مستحدث: زمینهایی پایین‌تر از حد بستر که در نتیجه پایین‌رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها (به استثنای دریاچه ارومیه) و یا در نتیجه پایین‌رفتن آب یا خشک شدن تالابها (به استثنای مرداب و برکه طبیعی) ظاهر و ایجاد شده یا خواهدشد.

هـ ـ حد بستر: آخرین نقطه پیشرفتگی آب تالابها و دریاچه‌های موضوع این آیین‌نامه که در یک دوره زمانی معین (براساس داده‌های ثبت شده موجود) ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو تعیین می‌گردد.

ماده2ـ عرض حریم تالابها (به استثناء مرداب و برکه طبیعی) عرصه‌ای به عرض 150متر است که بلافاصله بعد از حد بستر تعیین می‌گردد.

ماده3ـ وزارت نیرو موظف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ ایـن آیین‌نـامه نسبـت به تهیه نقشه حدبستر و حریم اقدام نماید همچنین وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو موظفند به ترتیب نسبت به علامت‌گذاری حدبستر و حدود اراضی مستحدث و علامت‌‌گذاری حدحریم ظرف سه ماه اقدام نمایند.

ماده4ـ دریاچه‌های احداثی پشت سدها و مخزن و تأسیسات آبی و کانالهای عمومی از موضوع این آیین‌نامه خارج بوده و تابع قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها ـ مصوب 1344 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361ـ و سایر قوانین مربوط خواهدبود.

ماده5 ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه را در سقف بودجه سنواتی پیشنهادی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ماده6 ـ به منظور نظارت بر انجام به موقع وظایف دستگاههای موضوع این آیین‌نامه دستگاههای یادشده مکلفند گزارش سالیانه مراحل پیشرفت اجرای آیین‌نامه و در صورت لزوم موانع مشکلات اجرایی آن را به هیئت وزیران گزارش نمایند.

نکات قوانین اراضی ساحلی و مستحدث

1. اراضی مستحدثه‌ای که در محدوده شهرها قرار دارند به شهرداری محل واگذار می‌شود و شهرداریها حق انتقال و فروش اراضی مذکور را به‌ هیچ صورت و عنوان ندارند ولی می‌توانند با انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تأسیس دریابار(پلاژ) و تفرجگاه‌های عمومی به اجاره‌ واگذار و درآمد حاصله را به مصرف عمران شهر برسانند.

۲. اراضی مستحدثه‌ای که خارج از محدوده شهرها باقی می‌ماند با رعایت تقدم به شرح زیر در اختیار مؤسسات دولتی و سازمان جلب سیاحان و ‌پیشاهنگی و مؤسسات خیریه از قبیل خیریه فرح پهلوی و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنیاد پهلوی و جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و ‌نظائر آنها گذارده می‌شود مؤسسات دولتی منحصراً باید از اراضی مزبور برای ایجاد تأسیسات ضروری استفاده نمایند و حق واگذاری به کارمندان یا ‌ایجاد پلاژ و تفرجگاه و امثال آن را ندارند. سازمان جلب سیاحان می‌تواند در اراضی مزبور تأسیساتی که ضروری بداند احداث و یا با تصویب هیأت ‌وزیران و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به ایجاد چنین تأسیساتی بنماید. در مورد مؤسسات خیریه میزان زمین واگذاری متناسب با‌تأسیساتی است که باید ایجاد شود.

۳. ‌بقیه اراضی مستحدثه طبق قانون و مقررات فروش اموال دولت فروخته خواهد شد. مالکانی که اراضی مستحدثه بین اراضی آنها و دریا قرار‌گرفته ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی وزارت کشاورزی در صورت تساوی شرایط حق تقدم در خرید دارند.

لیست بهترین وکلای اراضی ساحلی ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.