×

لیست بهترین وکلای قطع عضو ایران

لیست-بهترین-وکلای-قطع-عضو-ایران

شناسه : 1528

مجازات های اصلی مطرح در قانون مجازات اسلامی به چهار قسم تقسیم می گردد که عبارتند از: مجازات تعزیری، مجازات حدی، دیه و قصاص که با توجه به نوع جرم و شرایط وقوع آن مقام قضایی به یکی از آن ها فرد مرتکب را محکوم می نماید . قصاص در واقع به معنای تاوان گرفتن یا انجام دادن مثل جنایت و کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید آن مجازات برابر با جنایت او باشد به عبارت دیگر جنایت ممکن است نسبت به عضو صورت گیرد و یا نسبت به جان که در صورتی که عمل جنایت عمدی باشد مرتکب قصاص می شود و اگر غیر عمدی باشد از مرتکب دیه گرفته می شود ولی اگر جرم نسبت به اعضا باشد مجرم محکوم به مجازات قصاص عضو می شود ولی اگر جرم باعث قتل عمد انسانی بشود مرتکب به مجازات قصاص نفس یا جان محکوم می گردد که قصاص نفس و شرایط اعمال آن در قانون بیان شده است.

مجازات های اصلی مطرح در قانون مجازات اسلامی به چهار قسم تقسیم می گردد که عبارتند از: مجازات تعزیری، مجازات حدی، دیه و قصاص که با توجه به نوع جرم و شرایط وقوع آن مقام قضایی به یکی از آن ها فرد مرتکب را محکوم می نماید . قصاص در واقع به معنای تاوان گرفتن یا انجام دادن مثل جنایت و کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید آن مجازات برابر با جنایت او باشد به عبارت دیگر جنایت ممکن است نسبت به عضو صورت گیرد و یا نسبت به جان که در صورتی که عمل جنایت عمدی باشد مرتکب قصاص می شود و اگر غیر عمدی باشد از مرتکب دیه گرفته می شود ولی اگر جرم نسبت به اعضا باشد مجرم محکوم به مجازات قصاص عضو می شود ولی اگر جرم باعث قتل عمد انسانی بشود مرتکب به مجازات قصاص نفس یا جان محکوم می گردد که قصاص نفس و شرایط اعمال آن در قانون بیان شده است.

رسیدگی به این جرایم منجر به مجازات قصاص در صورتی که مجنی علیه یا صاحبان حق قصاص از فرد مرتکب شکایت نمایند و یا دادستان جرم را اعلام کند رسیدگی و تحقیقات در خصوص پرونده در دادسرا آغاز می شود و در صورتی که منجر به صدور حکم قصاص بشود بر طبق قانون باید اجرا بشوند . به همین دلیل در این مقاله به بررسی اجرای قصاص عضو و نحوه اجرای قصاص عضو می پردازیم.

قطع عضو

قطع عضو اعم از آنکه عمدی باشد یا غیر عمدی جرم بوده و حسب مورد دارای مجازات های مقرر قانونی خواهد بود.

مطابق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی، قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است.

همچنین طبق ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیُ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.

از طرف دیگر، طبق ماده ۳۸۷ قانون مذکور، جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو ، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.

یکی از شرایط قصاص عضو در ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. از همین روی مطابق ماده مذکور، در قصاص عضو ،علاوه بر شرایط عمومی قصاص ،شرایط ذیل باید رعایت شود.

الف: محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.

ب: قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد.

پ: خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد

ت: قصاص عضو سالم، در برابر عضو ناسالم نباشد.

ث: قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیر اصلی نباشد.

ج: قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

تبصره: در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چناچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می شود.

اما طبق ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی، در اجرای قصاص ، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

نحوه اجرای قصاص عضو

اجرای قصاص عضو باید تحت شرایطی که در قانون مجازات اسلامی بیان شده صورت گیرد به دلیل آنکه هدف قانونگذار این است که کمترین آزار به فرد مجرم برسد و اسیبی که در مجازات قصاص به فرد مجرم وارد می شود باید برابر با آسیبی که به فرد دیگر وارد کرده است باشد .

- اجرای قصاص عضو باید با ابزار قطع و جرح تیز، غیر آلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد .

- مجازات قصاص باید با جنایت انجام شده برابر باشد برای رعایت تساوی باید حدود جراحت کاملا اندازه گیری شود .

- اگر زن باردار به مجازات قصاص عضو محکوم شود و در اجرای قصاص قبل و یا بعد از وضع حمل احتمال تلف یا اسیب به به طفل وجود داشته باشد قصاص تا از بین رفتن خطر احتمالی به تعویق می افتد .  

- اگر مرتکب بیمار باشد یا شرایط زمان و مکان به گونه ای باشد که در قصاص بیم یا ترس سرایت به جان یا صدمه دیگری باشد اگر امکان رفع مانع وجود داشته باشد قصاص اجرا می شود ولی اگر نتوان موانعی که موجب عدم اجرای حکم قصاص می شود را رفع کرد مجازات قصاص به تاخیر می افتد .

لازم به ذکر است که بر طبق قانون مجازات اسلامی زمانی که عضو مرتکب جرم قصاص می شود باید بدون بی هوش کردن یا بی حس کردن عضو انجام شود مگر اینکه زمانی که جنایت انجام شده د حال بی هوشی یا بی حسی دیگری اتفاق افتاده باشد و همچنین مداوا یا بی هوش کردن مرتکب و بی حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است .

به عنوان مثال اگر فردی به عمد چشم انسان دیگری را نابینا کند به مجازات قصاص عضو محکوم می شود و چشم مرتکب نیز توسط قصاص کننده نیز چشم مرتکب را نابینا می کند .

لیست بهترین وکلای قطع عضو ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.