×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء میتوانند برای اثبات حجر بدادگاه مراجعه کنند - فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمیباشد


تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند قابل پژوهش است


اصلاح آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره واهدائی


قانون اصلاح سقف ارزی سال 1381 در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آئین نامه اجرائی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی


صورتجلسه کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران که گذرها و راهروهای اختصاصی با طول بیش از چهل متر را گذر عمومی تلقی کرده است ، خلاف قانون است


ابطال ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید


لغو تصویب نامه شماره 57558 ت 24223ه مورخ 1379 12 14


تصویبنامه راجع به ترخیص کالاهای اهدائی توسط فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران


ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در مورد مستثنی نمودن کارگران برخی از واحدهای دامداری و مرغداری از شمول قانون تامین اجتماعی


اصلاحیه صدر ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


نظامنامه جدید ماده 19 قانون تجارت


اصلاحیه ماده 12 آئین نامه تعرفه حق الوکاله وهزینه سفروکلای دادگستری


ملاک پرداخت خسارت ثالث از جانب شرکت بیمه، قرارداد منعقده بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است


حق فسخ بایع به اعتبار تأخیر در تأدیه ثمن


تعیین نوع جرم انتسابی و تطبیق آن با مواد قانونی وظیفه دادگاه است


آئین نامه تبصره 24 قانون بودجه سال 1362


آئین نامه تبصره 18 قانون بودجه سال 1362 کل کشور


آئین نامه نحوه مصرف اعتبار ردیف 105100( بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ـ کمک) موضوع تبصره (32) قانون بودجه سال 1362 کل کشور


آئین نامه اجرائی موضوع بند ب تبصره 75 قانون بودجه سال 1362 کل