×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

چگونگی عملکرد دادگاهها و صلاحیت آنها راجع به اعسار نسبت به محکوم به وهزینه دادرسی


اگر دادگاه بدوی مبادرت به صدور قرار نماید و دادگاه تجدیدنظر قرار صادره را فسخ وراسا رای صادرنمایددراینصورت اجرای حکم با خود دادگاه تجدیدنظراست


در هر موقعی که نشانی قابل ابلاغ ابراز شود، نشر آگهی درمطبوعات متوقف و از طریق ارسال اخطاریه بنشانی اعلامی ،ابلاغ می گردد


چنانچه متعاقب اخطار رفع نقص ،خوانده در نشانی جدید شناخته نشد مدیردفترباید قرار رد صادر نماید


لزوم تبعیت دادگاه از میزان خواسته دردعاوی مالی که ازطرف خواهان در دادخواست تعیین و تقویم شده است


دادگاههای حقوقی 2 صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولتی را دارند


دستورموقت آنهم در موردجلوگیری ازحکمی که اساسا جنبه عملیات اجرائی و اثباتی نداشته


تخلف ازموازین رسیدگی - خواسته


اگررای صادره مسبوق به رسیدگی پژوهشی بوده و قطعی شده باشد مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی واعتراض ثالث ، دادگاه پژوهشی است


اگربه پروانه وکیل هزینه های قانونی مربوط به کانون وکلاءالصاق وابطال نشده باشد وکالت صحیح است واخطاررفع نقص صحیح نیست


شرکت دخانیات از حیث تعیین صلاحیت دادگاهها، دولت محسوب است و دعاوی مربوط به آن داخل در صلاحیت دادگاههای صلح است


اگر خوانده فقط لایحه بدهد و بعلت کسالت درخواست تجدیدجلسه نماید حکم دادگاه حضوری محسوب است


در صورتی که دادگاه نوع قتل را عمدی تشخیص دهدنمیتواند مجازات قصاص را به مجازات دیه تبدیل نماید


قاضی به استنادعلم خود که منطبق بامحتویات پرونده باشد می تواند در قتل عمد حکم قصاص صادر نماید


درشرایطی که قتل بین عمدوشبیه عمداست به لحاظ رعایت دماء شبیه عمد محسوب میشود


قتلی که از روی سبق تصمیم و بدون قصد و سوءنیت باشد،عمد نبوده وشبیه عمد است


نگهبان پایگاه نظامی که مرتکب قتل سربازی شده است که ازپایگاه فرار میکرد عملش قتل عمداست و شبه عمد نمی باشد


در قتل خطای محض دیه تفلیط نمی شود هرچند که درماه حرام باشد


درقتل ناشی از برق گرفتگی اگر بین عمل ماموراداره برق و فوت رابطه سببیت نباشد مسئولیت متوجه مامورنیست


درقتل خطای محض تغلیظ دیه وجود ندارد