×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به شماره گذاری خودرو


اصلاح آئین نامه اجرایی بند (الف ) ماده (127) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به تعیین استاندار استان تهران


آئین نامه اجرائی ماده (143) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


لغو تصویبنامه شماره 34782 ت 23626ه مورخ 1379 08 15


تصویبنامه در خصوص تصمیمهای وزیران عضو شورای عالی اشتغال


اصلاحیه تصویبنامه شماره 25338 ت 24794ه مورخ 1380 5 29


اصلاحیه تصویبنامه شماره 63831 ت 20637ه مورخ 1377 12 2


تصویبنامه راجع به تعیین استاندار کرمان


تصویبنامه راجع به کمک هزینه ماهانه مسکن کارگران


اصلاح تصویبنامه راجع به خرید برنج پر محصول داخلی


تصویبنامه راجع به احداث بازارچه مرزی در منطقه سرپل ذهاب استان کرمانشاه


تصویبنامه راجع به فروش ساختمان مازاد فرمانداری همدان


تصویبنامه راجع به شرکتهای مادر تخصصی


تصویبنامه در خصوص ماده (8) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور- مصوب 1373


رسیدگی به دعوی ابطال اجرائیه صادره از سازمان تامین اجتماعی در صلاحیت دادگاه عمومی است


با فرض قبول بطلان قرارداد اجاره روابط حقوقی طرفین براساس اصول مربوط به ضمان قهری باید حل و فصل گردد


قرار توقیف عملیات اجرائی اجرای ثبت مستقلا قابل تجدید نظر خواهی نیست


مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی در اجرای ماده 10 ق م


مطابق ماده 135 قانون تجارت کلیه اعمال واقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ ومعتبراست