×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

به لحاظ واخواست نشدن سفته ها در موعد مقرر نسبت به طرح دعوی علیه ظهرنویس یا قائم مقام وی اقامه دعوی نشده نظریه دادگاه قابل تایید نمی باشد


ادعای ظهرنویش به اینکه به عنوان معرف متعهد سفته های مستند دعوی را امضاء کرده با توجه به ضمانت صریح وی در ظهر سفته ها، قابل پذیرش نمی باشد


خوانده به استناد گواهی سه نفر شهود اعلام داشته که سفته های مستند دعوی امانی نزد خواهان بابت معامله زمین بوده و خواهان زمین رادریافت داشته است 0 تحقیق در این خصوص ضروری است


مطابق مقررات قانون تجارت کسی که برات راقبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند


نظر به اینکه تاریخ سفته های مدرکیه بعد از تاریخ حاکمیت قانون مزبور (عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 6 8) است نه قبل مالا تجدیدنظر خوانده از شمول قانون مذکور خارج و معاف است


لایحه قانونی لغو محدودیت ایجاد کارخانجات و صنایع در داخل شعاع 50 کیلومتری اصفهان


لایحه قانونی نحوه خرید اتومبیلهائیکه در اختیار بنیاد مستضعفان قراردارد


لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور


لایحه قانونی راجع به هزینه های عملیات نهائی جمع آوری ، ابطال شمارش و امحاء اسکناسهای و مسکوکات رژیم گذشته


لایحه قانونی راجع به نحوه تعویض اسکناسهای رژیم سابق که از جریان خارج میشود


لایحه قانونی راجع به معافیت آقای جواد فیاض رئیس هیئت نظارت از شمول قانون بازنشستگی و ابقاء ایشان در سمت مزبور تا تسلیم و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران درسال 1359


لایحه قانونی راجع به قرارداد ساخت و تحویل سیگارت و همچنین واگذاری تکنولوژی بین شرکت دخانیات ایران و کمپانی ریتسماسیگارتن آ جی


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی مربوط به ضبط اسکناسهائیکه بطور غیر قانونی وارد کشور میشوند


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به معافیت زنان متأهل پزشک و دندانپزشک و داروساز برای گرفتن پروانه دائم از رفتن به خارج از تهران


لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم


لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به ادامه سال مالی 57کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده تا 1358 3 17


لایحه قانونی راجع به تأمین اعتبار برای پرداخت خزینه های مربوط به کمک به مخترعین و مکتشفین و مبتکرین


لایحه قانونی راجع به اجازه پرداخت دستمزد و هزینه های متخصصین نصب ماشین آلات چاپخانه اسکناس


لایحه قانونی راجع به استخدام پنجاه نفر در سازمان برنامه و بودجه


لایحه قانونی راجع به ادامه خدمت آقای علی اکبر کارگر سرافراز در وزارت فرهنگ و آموزش عالی