×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید


نظر به اینکه احداث بنا با اذن بوده است با توجه به ماده 504 ق 0م خواهان فقط حق دریافت اجرت المثل را دارد نه خلع ید و تخریب بنای احداثی


نظر به اینکه تصرفات خوانده با رضایت و اذن خواهان نبوده تصرفاتش در حکم غصب و مصداق ماده 308 ق 0م است


اسناد عادی در رابطه با اموال غیرمنقول در حدود ماده 10 ق 0م و به عنوان قرارداد برای انتقال اعتباردارد


مشخص نشده است که دادگاه رابطه خوانده دعوی را با خواهان در باغ موصوف چه نوع رابطه ای تشخیص داده است


دعوی خلع ید از زمین مشاع مردود است و سند عادی تقدیمی به عنوان معامله ملک مفروز مورد قبول قرار نگرفته است


تصرف مجدد مورث خواندگان دارای مبنای شرعی و قانونی نبوده وحکم به محکومیت خواندگان به خلع ید صادر می شود


رای صادره از ناحیه دادگاه بر مبنای سند رسمی و دادنامه استنادی تجدیدنظرخوانده استوارنمیباشد


با توجه به اینکه یونجه زار مورد دعوی در محدوده منابع ملی شده قرار دارد مسئله ذینفع بودن خواهانها مورد تردید است


خواسته خواهان منحصر به خلع ید بوده است و از قلع و قمع بنا منصرف بوده که مورد توجه قرار نگرفته و قلع و قمع نیز مورد حکم واقع شده است


استدلال دادگاه بر عدم صحت معامله به لحاظ عدم پرداختن ثمن مخالف ماده 378 ق م است


غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان ، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است


بین دیون ناشی از قرارداد تهاتر حاصل می شود، و انجام تهاتر نیز قهری است بدون اینکه طرفین دراین موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد و به مقدار معادله شده در مقابل یکدیگر بری می شوند


انتقال ملکی که مستحق للغیر بوده وجهه قانونی نداشته است


علاوه بردیه ضرروزیان ناشی ازجرم قابل مطالبه است


انحراف ناشی ازسرعت زیادوسیله نقلیه که موجب قتل گردیده است منطبق باماده 2قانون تشدیدمجازات رانندگان است


برای امکان تعقیب متهم به چک بلامحل ابلاغ واقعی اظهارنامه ملاک میباشد


دراتهام جعل کافی نبودن دلائل ،موجب برائت متهم است


اضافه کردن عباراتی درحاشیه دفترثبت ازدواج که بصورت کامل تنظیم نشده است ،جعل درسندرسمی تلقی نمیشود


جعل سند در صورت وجود عناصر سه گانه تشکیل دهنده بزه مزبور ( تغییرحقیقت ، قصدتقلب وامکان ضررغیر ) اعم ازآنکه بالمباشره ارتکاب یافته باشدیابه واسطه قانونا بزه محسوب میگردد