×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به انتزاع روستای گوجهرازدهستان جوروالحاق آن به دهستان راور


اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها


قانون تسریع در برقی کردن موتور چاههای کشاورزی


تصویب نامه راجع به تنفیذ تصویب نامه های شماره


تصویبنامه راجع به تعیین استاندارسمنان


تصویبنامه راجع به تعیین استاندارآذربایجان غربی


آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازارراجع به هزینه جابجایی سبوس گندم بین استانهای کشور


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازاردرخصوص سهمیه کنجاله استحصالی دانه های وارداتی مرغداریها


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازاردرخصوص سم فرموله نشده آمیتراز


آئین نامه اجرائی تبصره (52) قانون بودجه سال 1378کل کشور


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای خروین به شهرخروین


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای نهاوندبه شهر خرمدشت


آئین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یانمایندگی شرکتهای خارجی


آئین نامه اجرائی ماده (4) قانون اعطای امتیازات ایثارگری واشتغال درمناطق جنگی وجنگزده به کارگران مسشمول قانون کار


تصویب نامه راجع به تعیین نماینده ویژه رییس جمهوردرخصوص انجام جابجایی اعتبارات سال 1378طرحهای عمرانی


قانون بودجه سال 1369


قانون بودجه سال 1374


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در خصوص همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی


آئین نامه اجرائی بند ( الف ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1380کل کشور