×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

دعوی دستگاه دولتی مربوط به اعتراض بدستور صدور اجرائیه و ابطال اجرائیه صادره ازطرف سازمان تامین اجتماعی در صلاحیت دادگاه میباشد


سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور در قراردادهای اجاره بدون سرقفلی باانقضاء مدت اجاره میتواند از طریق دوایر اجرای ثبت نسبت به تخلیه مورداجاره اقدام نماید


نسبت به موقوفات مشاع روستاهائی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده اداره اوقاف می بایست مقررات تبصره 2 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 را اعمال کند


با وجود شرط ضمن العقد مبنی بر پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال ، با حقوق مرتهن منافات ندارد


زمین های متعلق به دولت و سازمانهای دولتی قابلیت واگذاری به اشخاص تحت عنوان کشت موقت را ندارد


نقض حکم به لحاظ عدم احراز موجبات فسخ بیع


اصراری نبودن موضوع


تشخیص میران ارزش گواهی بنظر دادگاه است ودعوی ابطال شناسنامه با گواهی قابل اثبات است


شباهت علامت تجاری در صورتی که موجب اشتباه مصرف کنندگان عادی نشود مانعی ندارد


مغایرت حکم با مستندات دعوی و موازین قانونی موجب نقض است - اجاره موقوفه - ابطال اجاره نامه


هر گونه تغییر در سرمایه شرکت و یا انتقال سهام با نام بایستی بر طبق مدلول مواد 40و83 و84 اصلاحی قانون تجارت که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است تحقق پذیرد


ثبوت دعوی خلع ید فرع بر مالکیت است


تشخیص ارزش گواهی با دادگاه است


فقط ضرر مسلم بلاواسطه ناشی از جرم قابل مطالبه است


برای ابطال مبایعه نامه عادی والغاء و انتفاء اثرات آن باید موجبات قانونی وجود داشته باشد


مدعی حق باید آن رااثبات کند


نمایندگی دادگاه در کمیسونهای اداری بدون ابلاغ قضایی جایزاست


تقدیم دادخواست علیه متصرف


استیفای طلب از محل دیه میت


دعوی تنظیم سند اجاره از سوی مستاجری که درمحل تصرفی ندارد قابل رسیدگی نیست