×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

در مورد نیت و اعتقاد متهم در موقع ارتکاب قتل مبنی برمهدورالدم بودن مقتول بایستی دلیل اقامه گردد و با صدورقرارمنع تعقیب قطعی در خصوص اتهام زنا مهدورالدم بودن مقتول ثابت نیست


کسی که در مقام دفاع مرتکب جرم می شود قابل قصاص نیست لیکن با احراز تجاوز از حدود دفاع ، ضامن پرداخت دیه می باشد


اگر متهم در مقام دفاع مرتکب قتل شده باشد قابل تعقیب و مجازات نیست


عدم احرازسرقت و عدم شمول مصادیق محاربه


کفایت ادله بر احراز ارتکاب شرکت در قتل


ایراد صدمه عمدی منتهی به قتل ، به سر مجنی علیه ، بلحاظ حساسیت موضع ، مصداق قتل عمدی است


فروش ملکی که سندرسمی آن بنام فروشنده نیست با وجود خیار فسخ ، مصداق کلاهبرداری نیست


با نقص رسیدگی ، موضوع اصراری نخواهد بود


عقیده به جایزالقتل بودن مقتول ، بایددر هنگام قتل ،وجودداشته باشد


قصاص شرکاء قتل عمدی با پرداخت دیه مقرره جایز است


با وجود شبهه محصوره یا قرائن ظنیه معارض ، مورد از موارد لوث نخواهد بود تا قسامه حجیت یابد


تشکیل باند جعل وسوءاستفاده از اسناد ومدارک دولتی وعکس مستهجن


تظلم نمودن را بر فرض عدم اثبات نمی توان افتراء دانست


تجویز تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب شامل احکام دادگاهها بوده وقرارمنع تعقیب راشامل نمیشود


دلیل کافی ومستند برای اثبات اتهام ایجاد مزاحمت و ارتکاب عمل خلاف عفت وجود ندارد


غیر قابل طرح بودن -عدم رعایت مقررات حفاظتی


نقض حکم قصاص نفس به لحاظ احراز دفاع


چنانچه حکم جدید، طبق دستور رفع نقص شعبه دیوانعالی کشور صادر شود، اصراری نخواهد بود


اجراءاحکام حقوقی قبل ازابلاغ به طرفین مخالف قانون است


اجرای احکام حقوقی بارعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی توسط واحداجرای احکام انجام میشود