×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

نقص تحقیقات ازموجبات نقض رای است


رسیدگی به دعوی مطروحه باادعای اینکه آقای الف به شناسنامه شماره 2260وآقای ب به شناسنامه شماره 6017شخص واحدی است درصلاحیت دادگستری است ومتفرع برتعیین تکلیف نسبت به نسب است


تغییر نام خانوادگی در صلاحیت اداره ثبت احوال میباشد


اگرخواسته تغییرنام باشد موضوع درصلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال نبوده ودرصلاحیت دادگستری است


چون مشخصات شوهر و فرزند خانم به شرحی که در ستونهای مربوطه منعکس است با نام و شماره شناسنامه پدرخواهان مطابقت ندارد لذادادنامه مشعر براین موضوع نقض میشود


حکم دادگاه باید مدلل و مستند باشد


اگرخواسته ابطال شناسنامه وصدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد مورد درخواست بوده باشدنه تصحیح وتغییرسن ، موردمنصرف ازمقررات ماده واحده حفظ اعتباراسنادسجلی و میباشد


اسامی گواهان بایددردادخواست قیدواستشهادیه آنهابه دادگاه تسلیم گردد


طبق عرف مسلم حاکم درجامعه معاملات سرقفلی وحق کسب وپیشه قانونی است وادعای غبن نسبت به آن پذیرفته میشود


این استنباط که حق کسب وپیشه بین شرکامتعلق به کسی است که درمغازه مشغول به کاراست مستندقانونی ندارد


دعوی مربوط به سند سجلی بایدبه طرفیت اداره ثبت احوال صادرکننده سند مطرح شود


عدم ارائه رونوشت یافتوکپی وکالتنامه نقص رسیدگی محسوب است


دردعوی بانکهامطالبه خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل قانونی است


دارنده سفته مجازاست علیه متعهدوظهرنویس طرح دعوی نمایدوروابط حقوقی متعهدوظهرنویس درحقوق داردنده سفته تاثیرندارد


دردعوی بانکها،مطالبه خسارت تاخیرتادیه بلامانع است


دردعوی بانکها،مطالبه خسارت هزینه نشرآگهی وتاخیرتادیه خلاف موازین شرعی محسوب نمیشود


تحقیق درصحت وسقم ادعای تجدیدنظرخواه مبنی براینکه سفته هابه منظور تضمین تنظیم سندرسمی بوده ،ضروری است


خواهان وقتی می تواندخسارت تاخیرتادیه رامطالبه کندکه اصل طلب خود را وصول نکرده باشد


اگرسفته مستنددعوی دررابطه باقراردادی صادرشده باشد دراینصورت دادگاه بایدبرای اثبات استحقاق خواهان به مفادقراردادتوجه نماید


رسیدگی به اصالت تاریخ صدور سفته ها - مصادره اموال