×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

حق الثبت اقاله معامله


تقاضای ثبت مبیع وتحدید حدود آن واقاله بیع پس از تحدید وابطال ثبت مشتری


اصلاح دفتر املاک بدون جلب نظرهیات نظارت عدم مخالفت با قانون شرط اعتبارسندرسمی است اصلاح سند مالکیت باثبت دفتر املاک بدون جلب نظر هیات نظارت


اضافه مساحت واخطار منع معامله اصلاح سند مالکیت باثبت دفتر املاک بدون جلب نظر هیات نظارت اصلاح دفتر املاک بدون جلب نظرهیات نظارت


اضافه مساحت بماخذ ابعاد مذکور درسندمالکیت اصلاح سند مالکیت درصورت عدم اخلال به حقوق در اصلاح سند مالکیت بمنظور الحاق زمین مجاور به محدوده سند اصلاح سند مالکیت درمورد تعارض ابعاد بامساحت بمنظورافزودن مساحت


اصلاح سندمالکیت درمورد تعارض ابعاد بامساحت بمنظورافزودن مساحت


مدت آگهی های نوبتی


تقاضای ثبت مشتمل برموات وابطال تمام تقاضا


انتقال ملک به حکم قانون درحکم انتقال باسندرسمی است صدور سند مالکیت بدون تحدیددراراضی زیرسد ثبت مکررنسبت بحقوق ارتفاقی صدورسند مالکیت بدون تحدید حدود برای اراضی زیرآب سدها


عدم ذکر نام خانوادگی مالک درآگهی دردهات نشر آگهی نوبتی زمین زیرسدها عملیات ثبتی اراضی زیر آب سدها


عدم ذکر قسمتی از نام خانوادگی مالک درآگهی


اشتباه درتاریخ انتشار آگهی نوبتی


تعداد آگهی های نوبتی هرگاه براثر اختلاف دوگزارش ، نقض رای هیات نظارت لازم باشدشوری صالح به نقض است هیات نظارت رای خود را نمیتواند نقض کند


فواصل آگهی های نوبتی


نشراصلاحی آگهی نوبتی بدون دستور ثبت محل درفاصله کوتاه اشکالی ندارد


اشتباه درپلاک درآگهی نوبتی تقاضای ثبت مسیل برکه های عمومی


رسیدگی شوری پس ازرد اعتراض معترض به ثبت دردادگاه احیاء مواتی که تقدم آن برتاریخ تصویب قانون اصلاحات اراضی معلوم نیست


تحدیدحدود شامل برموات وابطال آن رسیدگی شوری پس ازانقضاء مواعد اعتراض باصل وحدود مالکیت دولت نسبت بموات عدم ترسیم کروکی موقع تحدیدحدود


تعارض درتصرف پس از قبول تقاضای ثبت طرح دعوی اعتراض باصل دردادگاه


تشخیص حقوق متقاضی ثبت درمورد تقاضا