×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

تصویبنامه هیات وزیران در مورد تغییر نام شورای توسعه آموزش عالی به شورای گسترش آموزش عالی


آئین نامه اجرائی ماده 1 قانون سپاه ترویج و آبادانی


آئین نامه روش تنظیم و نشر آگهی های وزارت دادگستری و ادارات تابعه


اصلاح آئین نامه راجع به کارشناسی در امور مربوط به لایحه قانونی مالک و مستاجر


آئین نامه اجرائی ماده 2 قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهای ( الف ) و ( ب) ادارة کل تصفیه امور ورشکستگی راجع به سختی معیشت قضات


آئین نامه راجع به تشکیل صندوق تعاون دادگستری و شرایط وام


آئین نامه اجرائی ماده 13 قانون تاسیس اطاق صنایع و معادن


اصلاح ماده 17 آئین نامه رانندگی


اصلاح تبصره یک الحاقی بماده 12 آئین نامه قانون ثبت املاک و الحاق تبصره 3 بماده مذکور


آئین نامه صدور پروانه نمایش انواع فیلم


آئین نامه عضویت و فهرست مؤسساتی که طبق قانون تأسیس اطاق صنایع و معادن ایران بایستی عضویت اطاق را اجرا نمایند


آئین نامه موسسه خاکشناسی


آئین نامه اداره کل مهندسی زراعی


طرح آئین نامه اجرائی قانون سپاه ترویج و آابادانی


آئین نامه مربوط به ثبت انتقالات و معاملات کشتیها


اصلاح بعضی از مواد آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و رسیدگی بشکایت بر طرز عمل و اقدامات اجرائی


آئین نامه امور خلافی ساکنان روستاها


آئین نامه اجرائی استخراج داده های آماری دستگاههای دولتی


تصویبنامه در مورد تنظیم برنامه های آمار گیری بوسیله مرکز آمار ایران و سازمانهای دولتی دیگر و چگونگی استفاده از خدمات مرکز آمار ایران


تصویبنامه مربوط به تشکیل کمیته مرکزی مجامع بین المللی وابسته بوزارت امور خارجه