×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

مدت اعتبار و قابلیت اجرای قانون اراضی کشت موقت تا پایان سال 1370 بوده است


اعلام تعارض آرا صادره از هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری


رسیدگی مجدد و اتخاذ تصمیم نسبت به همان موضوع در هیات تجدید نظر موردی نداشته


اعلام تعارض آرا صادره از شعب اول و هفتم دیوان عدالت اداری


اعلام تعارض آرا صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری


تقاضای نقض رای صادره از شعبه هجدهم در پرونده کلاسه 74 750 نسبت به واگذاری غیر قانونی یکصد و بیست هکتار اراضی مزورعی قریه دوسر


مهلت اعتراض به تصمیمات و آرا هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب قانون مزبور یک سال تعیین گردیده است


لزوم اختصاص زمین مزروعی تا سه برابر عرف محل به مالک


دستورالعمل شماره 1 5 8476 5 مورخ 1375 10 30 مدیر امور اراضی استان آذربایجان شرقی در رابطه با استرداد حد نصاب قانونی مالک ، خلاف مقررات نیست


ادامه رسیدگی از سوی شورای اصلاحات ارضی منطبق با مقررات و قوانین می باشد


اعلام تعارض آرا صادره از شعبه 14 دیوان و هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری


ابطال بخشنامه شماره 1 016 2703 - 1373 4 25 دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت کشاورزی در مورد ادعای انحلال هیاتهای واگذاری در سراسر کشور و ادغام آن در سازمان کشاورزی استانها


اعلام تعارض آرا صادره از شعب 7 و 16 دیوان عدالت اداری


باغ از شمول قانون کشت موقت مستثنی است


اعلام تعارض آرا صادره از شعب 5 و 19 دیوان عدالت اداری


ابطال بخشنامه شماره 2 5832 مورخ 1371 6 4 ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین در مورد چگونگی اجرای آراء قطعیت یافته دیوان عدالت اداری


اعلام تعارض آرا صادره از شعبه پنجم دیوان عدالت اداری


اعلام تعارض آرا صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری


اعلام تعارض آرا صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری


خریدار بر مبنای ماده سوم قرارداد اقساط مقرره را در ظرف مهلت مقرر پرداخت ننموده لذا فروشنده حق فسخ داشته است