×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

آئین نامه تشکیل مشترک کمیسیونهای شورایعالی انقلاب فرهنگی


توضیح پیرامون ضوابط گزینش دانشجو


موافقت اصولی با تاسیس نظام آموزش از راه دور و نیمه حضوری


درباره احکام نهائی صادره توسط هیات مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان


نحوه استخدام اعضای هیات علمی جدید گروه پزشکی و تبدیل وضعیت کادر درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به کادر آموزشی


آئین نامه ارزشیابی صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی


تعیین صلاحیت عمومی داوطلبان تاسیس موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی


مرجع صدور جواز تاسیس و نظارت بر اداره مهدکودک های خصوصی و غیر انتفاعی


اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس


دستورالعمل درحسن اجرای مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در مورد دانشجویان اخراجی


ترتیب استخدام فارغ التحصیلان مدرسه تربیت مدرس


نحوه تعیین مدیران مدارس چیت چیان و مدرس


جلسات متعددی در پرونده امر تجدید شده که ضرورت نداشته است


مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنهاست


منظور از دعاوی بازرگانی ، نحوه تشکیل شرکتها و تنظیم اساسنامه و تعیین مدیرعامل و هیات مدیره و امثال آن است


دادگاه حقوقی مکلف به رعایت تصمیمات متخذه از طرف دادگاههای کیفری و تاثیر پذیری از آن است


صدور رای به محکومیت خوانده بدون حضور نامبرده و بدون اینکه از وقت رسیدگی اطلاعی داشته باشد - صدور قرار تامین خواسته بدون تقاضای خواهان


رئیس دادگاه در عدم قبول تقاضای خواهان مبنی بر درخواست صدور قرار تامین خواسته ، مرتکب تخلف شده است


تامین دلیل برای حفظ آن است و موجد حق نیست


انفصال موقت سردفتر اسناد رسمی موجب سلب سمت و نافی حقوق قانونی نامبرده و ورثه قانونی وی در مورد معرفی جانشین نخواهد بود