×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

نظامنامه قانون راجع به تخفیف قیمت باندرل تریاک


قانون اصلاح ماده 81 قانون مجازات عمومی


قانون اصلاح ماده 207 قانون مجازات عمومی


قانون اصلاح مواد 24 و 25 قانون مجازات عمومی


قانون متمم قانون مالیات خالصجات انتقالی


قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه


قانون اصلاح ماده 192 قانون مجازات عمومی


قانون مرجع محاکمه مامورین نظمیه و سجل احوال


قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و لیتوانی


قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده بین دولتین ایران و چکسلواکی


قانون راجع به اجازه تشکیل بانک تجارت خارجی ایران


قانون راجع به موافقتنامه همکاری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا


قانون راجع به چک بی محل


قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی


قانون مربوط به اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد راجع به سازمان هواشناسی بین المللی


قانون اجازه تاسیس اداره کل هواشناسی


تصمیم قانونی دائر به نامیدن روز نهم اسفند به (روز ملت ) و روز بیست و هشتم مرداد ماه به (روز قیام ملی)


قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان


قانون مربوط به اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک


قانون راجع به اجازه قبول عضویت دولت ایران در موسسه جرم شناسی بین المللی