×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

عدم رعایت تناسب در تعیین کیفر و شبهه در اتهام از مواردنقض است


حصول علم قاضی از طرق متعارف موجبی برای نقض حکم نمی باشد


الزام به تعیین و حضور وکیل مدافع در جلسه محاکمه برای جرایمی که مجازات آن حبس ابد و اعدام است


حذف مجازات جریمه نقدی برای اعتیاد مجدد


اعزام به بازپروری محکومیت تلقی نمی گردد


سرنگ و قاشق از جمله آلات مخصوص استعمال مواد مخدرمحسوب نمی شوند


تعیین مجازات بر اساس قانون جدید توجه به تاریخ لازم الاجرا شدن آن از موارد نقض است


حذف مجازات جریمه نقدی وجاهت قانونی ندارد


تعیین ارش برای موارد مطروحه در پرونده


تعیین ارش برای موارد مطروحه در پرونده


بدون کسب نظرکارشناس به تعیین ارش اقدام شده است


اداره سازمان آب با حفر چاله جهت تعمیر لوله های آب بدون نصب علائم منبهه و تخذیری ضامن دیه است و اگر برای این کاراز قبل شخص معینی مسئول بوده او ضامن است


هزاردرهم بابت دیه یک انگشت و6 666 درهم بابت فلجی انگشت سبابه


از مصادیق ماده 484 قانون م ا


دیه فرورفتگی گلوله در پای


دیه تیری که بدرون استخوان رسیده یک سوم و دیه تیری که به بدن فرو رفته و از طرف دیگر خارج شده دو سوم دیه کامل می باشد


دیه جائفه


مصداق بند ب ماده 188 ق 0د (ماده 482ق 0م ا)


با توجه به جائفه بودن جراحت وارده متهم را به پرداخت یک سوم دیه کامله در ظرف یکسال محکوم می نماید


دیه جراحت انگشت میانی دست چپ پوست رفتگی نصف شتر است