جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


نظریه شماره : 803/7 8/2/63

سئوال آیا احکام حقوقی دادگاههای صلح قابل پژوهش است یا نه و در صورت قابل پژوهش بودن آیا نحوه پژوهشخواهی و رسیدگی و مرجع آن طبق قوانین قبلی است یا مانند احکام کیفری طبق دستورالعمل اجرائی مادتین 284و284مکرر قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری باید اقدام شود؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
طبق نظر فقهای شورای نگهبان بجز در 3 موردکه عبارتنداز:
1 ادعاء عدم صلاحیت قاضی از سوی احدازمتداعیین 2 حکم مخالف ضرورت فقه 0 3 غفلت قاضی ازدلیل درسایرمواردتجدیدنظرورسیدگی مجددبدعاوی حقوقی ومدنی خاص غیرمشروع ونتیجتا" غیرجائزاست 0 بنابراین در 3 موردیکه تجدیدنظر جائز است رسیدگی بهمان ترتیب و در همان مراجعی که قانون مقرر داشته است انجام میشود0زیرادر مورد مرجع رسیدگی مجدد ونحوه تجدیدنظرقانون جدیدی تصویب نشده و شورای نگهبان هم اظهارنظری مبنی برمغایرت آن باشرع ننموده است 0 با این ترتیب برای رسیدگی مجددنسبت به احکام صادرازدادگاههای صلح دادگاههای عمومی حقوقی صالح میباشند که بترتیب مقرردر قانون عمل خواهد شد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

90
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
803
تاریخ تصویب :
1363/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :