جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


نظریه شماره : 8003/47/12/66

سئوال آیا درخواست تجدیدنظر از آراء دادگاههای حقوقی باید با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و سایر تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی بعمل آید یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی :
قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو د مقام نسخ مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص تشریفات مربوط به دادخواهی و پژوهشخواهی وفرجامخواهی نیست بلکه درمقام بیان شکل دادگاههای حقوقی ونحوه انشاءحکم وقطعیت آراءآنهاومرجع رسیدگی بشکایت ازآراء غیرقطعی میباشدبنابراین تشریفات دادخواهی ازقبیل تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و تعداد نسخ دادخواست وغیرآنهابرابر مقررات قانون آئین دادرسی مدنی درمورددرخواست تجدیدنظرازآراء دادگاههای حقوقی یک و دو لازم الرعاینه میباشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

90
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
8023
تاریخ تصویب :
1366/12/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :