×

رأی شماره 220 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش حق بیمه براساس قرارداد مورخ 13 7 1372 منعقده بین جهادسازندگی و سازمان مذکور

رأی شماره 220 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش حق بیمه براساس قرارداد مورخ 13 7 1372 منعقده بین جهادسازندگی و سازمان مذکور

رأی-شماره-220-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-الزام-سازمان-تأمین-اجتماعی-به-پذیرش-حق-بیمه-براساس-قرارداد-مورخ-13-7-1372-منعقده-بین-جهادسازندگی-و-سازمان-مذکوررأی شماره 220 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش حق بیمه براساس قرارداد مورخ 13/7/1372 منعقده بین جهادسازندگی و سازمان مذکور شماره هـ/87/152تاریخ: 9/4/1387
شماره دادنامه: 220
کلاسه پرونده: 87/152
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای امرالله عباسی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 17 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف‌ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2065 موضوع شکایت بهرام زارعی به طرفیت اداره کل امور عشایر استان فارس و اداره کل تامین اجتماعی و شعبه 2 سازمان تامین اجتماعی فارس به خواسته الزام خوانده ردیف اول به‌پرداخت حق بیمه از تاریخ 11/5/1363 لغایت 1/2/1370 و قبول درج سوابق مذکور از ناحیه خواندگان دوم و سوم به شرح دادنامه 305 مورخ 5/3/1386 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد لایحه ارسالی از ناحیه خوانده ردیف اول و اذعان به سابقه اشتغال شاکی در مدت مورد درخواست وی و اعلام آمادگی جهت پرداخت حق بیمه مربوطه و اعلام عدم اقدام از ناحیه تامین اجتماعی در راستای وظایف قانونی خود و عدم اجرای بخشنامه شماره 605 آن سازمان و مستنداً به مواد 39 و 36 و 4 قانون تامین اجتماعی شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه مواعد مذکور و الزام خواندگان ردیف دوم به پذیرش و درج در سوابق بیمه‎ای شاکی صادر و اعلام می‎دارد. ضمناً با اعلام آمادگی اداره کل عشایر استان فارس در پرداخت حق بیمه شاکی به شرح فوق رأی وحدت رویه شماره 288 مورخ 11/10/1379 منصرف از موضوع این شکایت است و ارتباطی با موضوع ندارد، لذا دفاع تامین اجتماعی به شمول رأی وحدت رویه مذکور به شکایت شاکی غیر وارد تشخیص می‎گردد. ب‌ـ شعبه هفدهم دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه84/2330 موضوع شکایت آقای امرالله عباسی به‌طرفیت اداره کل امور عشایر استان فارس و مدیریت تامین اجتماعی استان فارس و تامین اجتماعی شیراز به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ 1/11/1364 لغایت 29/12/1369 و قبول و احتساب آن در سوابق مربوطه از ناحیه خواندگان دوم و سوم به شرح دادنامه 76 مورخ 28/1/1386 چنین رأی صادر نموده است، شعبه دیوان با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه پاسخ طرف شکایت با توجه بـه اینکه رابطه کاری شاکی با اداره خـوانده ردیف اول قبل از تـاریخ شمول توافق‌نامه فیمابین جهاد سازندگی (امور عشایر) و سازمان تامین اجتماعی بوده و از بابت کسور بازنشستگی وجه دریافت نگردیده و قبل از شمول قانون تامین اجتماعی قطع رابطه کاری نموده بنابراین خواسته شاکی موجه نبوده و حکم به رد شکایت صادر می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

همانطور که در دادنامه شماره 518 ـ 517 مورخ 15/7/1386 نیز تصریح شده است، با توجه به وظایف و مسئولیتهای سازمان تأمین اجتماعی در تعمیم و گسترش انواع مختلف بیمه‎های اجتماعی و اینکه براساس قرارداد مورخ 13/7/1372 منعقده بین جهاد سازندگی و سازمان تأمین اجتماعی کارکنان جهاد سازندگی از تاریخ 22/11/1357 تحت پوشش مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گرفته‎اند و حسب لایحه شماره 16351/213 مورخ 20/1/1385 مدیرکل امور عشایر استان فارس جزء جهاد سازندگی، آن اداره کل آمادگی خود را برای پرداخت حق بیمه کارکنان خود از تاریخ شروع به کار به سازمان تأمین اجتماعی اعلام داشته و امتناع سازمان اخیرالذکر از پذیرش حق بیمه مربوط و انجام تکالیف قانونی خود وجاهت قانونی نداشته است، بنابراین دادنامه شماره 305 مورخ 5/3/1386 مبنی بر تایید شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 18455

تاریخ تصویب : 1387/4/9

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : اداره كل امور عشایر استان فارس - اداره كل تامین اجتماعی - سازمان جهاد كشاورزی استان ها -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.