×

اگررسیدگی دادگاه درتشخیص حالت دماغی متهم درحین وقوع حادثه ناقص باشد موجب نقض دادنامه است

اگررسیدگی دادگاه درتشخیص حالت دماغی متهم درحین وقوع حادثه ناقص باشد موجب نقض دادنامه است

اگررسیدگی-دادگاه-درتشخیص-حالت-دماغی-متهم-درحین-وقوع-حادثه-ناقص-باشد-موجب-نقض-دادنامه-است
رای شماره : 123324/10/1319

رای شعبه دوم دیوان عالی کشور
"یکی ازاعتراضهای وکیل فرجامخواه مبنی برنقصان رسیدگی درخصوص تشخیص حالت دماغی متهم درحین وقوع حادثه بالنتیجه برحکم فرجامخواسته وارداست زیرابااینکه دادگاه طبق قراری که درجلسه مقدماتی صادرکرده براثرایرادوکیل متهم راجع به اختلال مشاعراودرهنگام ارتکاب عمل وازنظر اینکه درکیفرخواست دادستان شهرستان نیزاشعاری به این معنی شده لازم دیده به وسیله کارشناس دراین خصوص بازجوئی لازم بعمل آیدبعدازوصول گواهی کارشناس (پزشک )بدین مضمون (متهم درزندان معاینه اکنون آثاراختلال مشاعرمشاهده نگردید)مبادرت به اصدارحکم نموده بدون اعمال نظردرامری که خوددادگاه بشرح قراررسیدگی دراطراف آنرالازم دانسته واین گردش ازدو جهت مورداشکال است یکی آنکه ایرادوکیل متهم وموضوع قراردادگاه لزوم تشخیص حالت دماغی متهم درهنگام ارتکاب عمل بوده وکارشناس فقط عدم اختلال مشاعراورادرموقع معاینه گواهی داده ودرحقیقت دادگاه بدون اجرای دستورمقررمبادرت به اصدارحکم نموده است ودیگرآنکه دادگاه بااینکه این ایرادراقابل توجه دانسته ودستورتکمیل بازجوئی داده حکم فرجامخواسته وبرگهای پرونده حکایت نمی کندکه قبل ازجلسه رسیدگی علنی یادرآن جلسه از طرف دادگاه نفیاواثباتااظهارنظری دراین باب شده باشدوازاینرو بازجوئی ناقص وحکم دادگاه مخالف اصول محسوب است وبموجب ماده 430 آئین دادرسی کیفری به اتفاق آراءشکسته می شودوختم امربه دادگاه جنائی استان .....بازگشت می گردد)

* سابقه *

درنتیجه اقامه دعوی ازطرف دادستان شهرستان بریک نفردردیوان جنائی بعنوان اینکه درخانه مسکونی خودبدون مقدمه باکاردضربتی برسینه رفیق خودکه درخواب بوده واردساخته ودرموقع فرارهم که سایرسکنه خانه بیدارشده ومتهم رادنبال می نموده اندباکاردبه آنهاحمله کرده وبه سه نفر ازآنهاایرادضرب وجرح می نمایدکه درنتیجه اعمال مزبوراولی بلافاصله و دومی غروب آن روزفوت کرده ودونفردیگردرمدت زائدبربیست روزمعالجه شده اند(بااستنادبه ماده 170قانون کیفرعمومی وقسمت اول ازماده 173آن قانون وماده الحاقی به آئین دادرسی کیفری )دیوان جنائی پنج نفری پس از تعیین وکیل مدافع برای متهم واخطارده روزتشکیل جلسه مقدماتی داده ودرضمن آن دستورتکمیل تحقیقات راجع به اختلال مشاعرمتهم ازلحاظ اشعاردادسرای شهرستان درکیفرخواست می دهدپس ازآن جلسه مقدماتی دیگری تشکیل داده و به ملاحظه اینکه نواقص بازپرسی دراثردستوردادگاه درجلسه مقدماتی پیش رفع شده ودیگرمانعی برای رسیدگی نیست دستورتعیین جلسه رسیدگی می دهدو سرانجام دیوان جنائی اصل قضیه راموردرسیدگی قرارداده ومتهم راازجهت قتل عمدی بزه دیده اول وایرادجرح منتهی به مرگ به بزه دیده دوم به وسیله آلت قتاله بااستنادبه ماده 170وقسمت اخیرماده 171قانون کیفرعمومی نسبت به قتل آندوبه اعدام وازجهت هریک ازایرادجرح بردوبزه دیده دیگر برطبق قسمت اول ماده 173قانون مزبوربه یک سال حبس تادیبی محکوم کرده است .
کیفریافته درحین اعلام حکم درخواست رسیدگی فرجامی کرده وشعبه 2 دیوان کشورپس ازرسیدگی درحکم شماره 3324مورخ 12/10/19چنین رای داده است :

مرجع :مجموعه حقوقی "ازنشریات اداره فنی صفحه 33و34
دوشنبه 31فروردین ماه 1321

5

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 3324

تاریخ تصویب : 1319/10/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.