×

پرداخت حقوق مستمری برای فرزند دختر مظلقه جانباز متوفی از طرف بنیاد شهی

پرداخت حقوق مستمری برای فرزند دختر مظلقه جانباز متوفی از طرف بنیاد شهید در حال حاضر تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح این نوع مستمری را برقرار مینمایند ولی بنیاد شهید فقط برای فرزند دختر شهید این نوع مستمری را برقرار نموده و ادعا میکند که به دلیل قوانین داخلی برای فرزند جانباز این امکان وجود ندارد.

پرداخت-حقوق-مستمری-برای-فرزند-دختر-مظلقه-جانباز-متوفی-از-طرف-بنیاد-شهید
در-حال-حاضر-تامین-اجتماعی-و-تامین-اجتماعی-نیروهای-مسلح-این-نوع-مستمری-را-برقرار-مینمایند-ولی-بنیاد-شهید-فقط-برای-فرزند-دختر-شهید-این-نوع-مستمری-را-برقرار-نموده-و-ادعا-میکند-که-به-دلیل-قوانین-داخلی-برای-فرزند-جانباز-این-امکان-وجود-ندارد.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.