×

سلام به علت کم بودن زمان لطفا پاسخ دهید برخی از شرکت های خصوصی برج س

سلام به علت کم بودن زمان لطفا پاسخ دهید برخی از شرکت های خصوصی برج ساز که از ابتدا مالک زمین هستند و یا اینکه پیش پرداخت خرید زمین را خودشان پرداخت کرده اند و قرار است قبل از اجرای فونداسیون زمین را کاملا خریداری کنند، در مرحله گودبرداری به این شکل عمل میکنند : طی آگهی تبلیغی (بصورت تبلیغ در سایت بمگاه یا کاتالوگ تبلیغی شرکت : موجود در بمگاه و یا دفتر شرکت ) در کاتالوگ رنگی تبلیغی شرکت که ممهور به تصویر مهر شرکت می باشد : جزیات پروژه ، مراحل عضو گیری عنوان شده است که به شرح : 1- مرحله اول : عضوگیری ، ثبت نام و خرید امتیاز ( به مدت چند روز کاری ) که در این مرحله با واریز وجه اعلامی شرکت برگه به شرح زیر به مشتری می دهند : مشخصات برگه عادی: فروش امتیاز یک واحد ... مربع مربع بلوک ... به پلاک ثبتی شماره ... و پروانه ساختمانی به شماره ... ، مشخصات فروشنده و خریدار ، مبالغ پرداختی با چک در وجه شرکت ، با توضیح اینکه: بدیهی است مبالغ پرداختی صرفا به عنوان خرید امتیاز تلقی می گردد و جهت احداث مسکن قرار داد جداگانه با خریدار منعقد می گردد. کافه خیارات اسقاط گردید. مهر و امضاء شرکت و شهود و فروشنده و خریدار 2- مرحله دوم عقد قرار داد ساخت : که در کاتالوگ مذکور نوشته شده قرار داد ساخت با مبلغ 2 میلیون تومان به ازاء هر متر مربع بصورت علی الحساب و طی مدت 4 سال منعقد می گردد که شرح آن متعاقبا در زمان انعقاد قرار داد اعلام میگردد. . مرحله اول انجام شد و بعد از حدود 5 ماه شرکت پیامکی جهت عقد قرار داد می دهد که در آن ذکر شده عضو محترم جهت اطلاع از نحوه دریافت وکالتنامه و امضا قرار داد به سایت شرکت مراجعه کنید که با مراجعه به سایت شرکت روز حضور با توجه به شماره عضویت مشخص بود . هنگامی که در روز مشخص شده به دفتر شرکت رفتم ، وکالت بلاعزلی که در آن قید شده موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود به شرح : انتقال قطعی و مصالحه قطعیه نمودن ... سهم از ... سهم از .... متر مربع تراکم معادل یک واحد ... متر مربع با یک باب انباری و پارکینگ مربوطه و کلیه متعلقات و منضمات شرعیه و عرفیه واقع در ... بلوک ... از پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی واقع در ... دارای سند مالکیت بشماره ثبت ... و چاپی ... موضوع پروانه ساختمانی شماره ... پس از اثبات حقانیت و مالکیت موکل با حق انجام کلیه عقود معین و نامعین اعم از رهنی، شرطی، صلح ، اجاره، اقاله ، اقرار ، فسخ، وکالت و غیره و با حق مراجعه به کلیه مراجع .... جهت انجام امور اداری مورد لزوم نسبت به مورد وکالت به شرح مرقوم. حدود اختیارات : وکیل مرقوم با حق توکیل به غیر مکرر و عزل و نصب وکلای انتخابی خویش در انجام مورد وکالت دارای کلیه اختیارات فوق می باشد و هرگونه اقدام و عمل و امضاء وکیل بمنزله اقدام و عمل و امضاء موکل نافذ و معتبر و دارای اثر قانونی است. به بنده داده شد . اما همزمان شرکت قرار داد ساختی ترکمنچایی (قرارداد یکطرفه به نفع شرکت مثلا مبالغ علی الحسا ب، داور به نفع شرکت، حق فسخ فقط برای شرکت و ..)جهت امضاء به بنده داد که در آن نوشته بود ،قرار داد ساخت علی الحساب متری 3 میلیون تومان که ازشان سوال کردم رو چه حسابی شما میگویید سه ملیون در صورتی که شما بنده را با دو میلیون تومان ترغیب به این کار کردید و در پاسخ می شنوم اون علی الحساب بود که گفتم اینکه از تورم هم بیشتره 50 درصد اضافه کردید. و در پاسخ گفتن یا امضاء کن یا پول 5 ماه پیش رو بگیر برو . که بنده نهایتا امضا نکردم. سوال1: بین من و شرکت فقط دو مدرک مذکور در بالا(برگه فروش امتیاز و وکالت رسمی بلاعزل به شرح فوق) می باشد و هیچ قرار دادی دیگر بین ما نیست . آیا شرکت می تواند بدون رضایت بنده امتیازم را بگیرد و قرار داد را فسخ کند در صورتی که کافه خیارات اسقاط شده است؟ سوال 2: با توجه به اینکه در برگه امتیاز بنده ذکر شده جهت احداث مسکن قرار داد جداگانه با خریدار منعقد می گردد. و پیامکی جهت عقد قرار داد برای من آمده که تاریخ جهت قرار داد را روی سایت شرکت نوشته اند و در آن رو ما جهت قرار داد به توافق نرسیدیم می توانم با استناد به این واقع بروم دستگاه قضایی و درخواست الزام به ایفای تعهد شرکت جهت عقد قرار داد ساخت متناسب با قانون پیش فروش ساختمان را دهم ؟ سوال 2: آیا این کلاهبرداری یا شروع کلاهبرداری نیست تا از این ها شکایت کنم؟اگره هست به کجا روم و تحت چه عنوانی شکایت کنم ؟ سوال : آیا معقول است بروم وزارت راه و شهر سازی بگم ماده یک پیش فروش ساختمان می گوید هر قرار داد با هر عنوان که ماحصل آن انتقال سهم یا یک واحد ساختمانی توسط مالک زمین به خریدار می باشد مشمول قانون پیش فروش می باشد و از شرکت با توجه به مدارکم شکایت کنم و در خواست ماده 23 پیش فروش را کنم . آیا احتمال موفقیت هست ؟ چقدر؟ سوال : آیا در صورتیکه قرار داد ترکمنچایی شرکت را امضاء نکنم ، می توانم شرکت را با توجه به ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان ملزم به تنظیم سند پیش فروش رسمی کنم ؟ چطور و از چه مرحله ای؟ سوال: اگر قرار داد ساخت مورد توافق طرفین حاصل نشود، اگر شرکت کلاهبردار نباشد و ساختمان را بسازد آیا می توانم با مراجعه به دستگاه قضایی درخواست تحویل واحدی را که امتیازش را دارم با قیمت کارشناس رسمی دادگستری بدهم ولو اینکه بدترین واحد باشد. چه قدر احتمال موفقیت هست؟ اگر می شود باید بگذارم کل برج ساخته شود و سند تفکیکی واحدها صادر شود و بعد بروم دستگاه قضایی امتیازم را مطالبه کنم یا زودتر می شود؟ سوال : با توجه به اینکه در مدارک من شماره طبقه و واحد مشخص نیست ، آیا معامله من باطل است؟ اگر نیست به چه دلیلی؟

سلام
به-علت-کم-بودن-زمان-لطفا-پاسخ-دهید
برخی-از-شرکت-های-خصوصی-برج-ساز--که-از-ابتدا-مالک-زمین-هستند-و-یا-اینکه-پیش-پرداخت-خرید-زمین-را-خودشان-پرداخت-کرده-اند-و-قرار-است-قبل-از-اجرای-فونداسیون-زمین-را-کاملا-خریداری-کنند،--در-مرحله-گودبرداری-به-این-شکل-عمل-میکنند-:-طی-آگهی-تبلیغی-(بصورت-تبلیغ-در-سایت-بمگاه-یا-کاتالوگ-تبلیغی-شرکت-:-موجود-در-بمگاه-و-یا-دفتر-شرکت--)
در-کاتالوگ-رنگی-تبلیغی-شرکت-که-ممهور-به-تصویر-مهر-شرکت-می-باشد-:-جزیات-پروژه-،-مراحل-عضو-گیری-عنوان-شده-است-که-به-شرح-:

1--مرحله-اول-:-عضوگیری-،-ثبت-نام-و-خرید-امتیاز-(-به-مدت-چند-روز-کاری-)-که-در-این-مرحله-با-واریز-وجه-اعلامی-شرکت-برگه-به-شرح-زیر-به-مشتری-می-دهند-:-
مشخصات-برگه-عادی:
فروش-امتیاز-یک-واحد-...-مربع-مربع-بلوک-...-به-پلاک-ثبتی-شماره-...-و-پروانه-ساختمانی-به-شماره-...-،-مشخصات-فروشنده-و-خریدار-،-مبالغ-پرداختی-با-چک-در-وجه-شرکت-،-با-توضیح-اینکه:-بدیهی-است-مبالغ-پرداختی-صرفا-به-عنوان-خرید-امتیاز-تلقی-می-گردد-و-جهت-احداث-مسکن-قرار-داد-جداگانه-با-خریدار-منعقد-می-گردد.-کافه-خیارات-اسقاط-گردید.
مهر-و-امضاء-شرکت-و-شهود-و-فروشنده-و-خریدار
2--مرحله-دوم-عقد-قرار-داد-ساخت-:--که-در-کاتالوگ-مذکور-نوشته-شده-قرار-داد-ساخت-با-مبلغ-2-میلیون-تومان-به-ازاء-هر-متر-مربع-بصورت-علی-الحساب-و-طی-مدت-4-سال-منعقد-می-گردد-که-شرح-آن-متعاقبا-در-زمان-انعقاد-قرار-داد-اعلام-میگردد.-
.
مرحله-اول-انجام-شد-و-بعد-از-حدود-5-ماه-شرکت-پیامکی-جهت-عقد-قرار-داد-می-دهد-که-در--آن-ذکر-شده-عضو-محترم-جهت-اطلاع-از-نحوه-دریافت-وکالتنامه-و-امضا-قرار-داد-به-سایت-شرکت-مراجعه-کنید-که-با-مراجعه-به-سایت-شرکت--روز-حضور-با-توجه-به-شماره-عضویت-مشخص-بود--.-هنگامی-که-در-روز-مشخص-شده-به-دفتر-شرکت-رفتم-،--وکالت-بلاعزلی-که-در-آن-قید-شده-موکل-ضمن-عقد-خارج-لازم-حق-عزل-وکیل-را-از-خود-سلب-و-ساقط-نمود-به-شرح-:-انتقال-قطعی-و-مصالحه-قطعیه-نمودن-...-سهم-از-...-سهم-از-....-متر-مربع-تراکم-معادل-یک-واحد-...-متر-مربع-با-یک-باب-انباری-و-پارکینگ-مربوطه-و-کلیه-متعلقات-و-منضمات-شرعیه-و-عرفیه-واقع-در-...-بلوک-...-از-پلاک-ثبتی-شماره-...-فرعی-از-...-اصلی-واقع-در-...-دارای-سند-مالکیت-بشماره-ثبت-...-و-چاپی-...-موضوع-پروانه-ساختمانی-شماره-...-پس-از-اثبات-حقانیت-و-مالکیت-موکل-با-حق-انجام-کلیه-عقود-معین-و-نامعین-اعم-از-رهنی،-شرطی،-صلح-،-اجاره،-اقاله-،-اقرار-،-فسخ،-وکالت-و-غیره-و-با-حق-مراجعه-به-کلیه-مراجع-....-جهت-انجام-امور-اداری-مورد-لزوم-نسبت-به-مورد-وکالت-به-شرح-مرقوم.
حدود-اختیارات-:-وکیل-مرقوم-با-حق-توکیل-به-غیر-مکرر-و-عزل-و-نصب-وکلای-انتخابی-خویش-در-انجام-مورد-وکالت-دارای-کلیه-اختیارات-فوق-می-باشد-و-هرگونه-اقدام-و-عمل-و-امضاء-وکیل-بمنزله-اقدام-و-عمل-و-امضاء-موکل-نافذ-و-معتبر-و-دارای-اثر-قانونی-است.-به-بنده-داده-شد-.-اما-همزمان-شرکت-قرار-داد-ساختی-ترکمنچایی-(قرارداد-یکطرفه-به-نفع-شرکت-مثلا-مبالغ-علی-الحسا-ب،-داور-به-نفع-شرکت،-حق-فسخ-فقط-برای-شرکت-و-..)جهت-امضاء-به-بنده-داد-که--در-آن-نوشته-بود-،قرار-داد-ساخت-علی-الحساب-متری-3-میلیون-تومان-که-ازشان-سوال-کردم-رو-چه-حسابی-شما-میگویید-سه-ملیون-در-صورتی-که-شما-بنده-را-با-دو-میلیون-تومان-ترغیب-به-این-کار-کردید-و-در-پاسخ-می-شنوم-اون-علی-الحساب-بود-که-گفتم-اینکه-از-تورم-هم-بیشتره-50-درصد-اضافه-کردید.-و-در-پاسخ-گفتن-یا-امضاء-کن-یا-پول-5-ماه-پیش-رو-بگیر-برو-.-که-بنده-نهایتا-امضا-نکردم.-
سوال1:-بین-من-و-شرکت-فقط-دو-مدرک-مذکور-در-بالا(برگه-فروش-امتیاز-و-وکالت-رسمی-بلاعزل-به-شرح-فوق)-می-باشد-و-هیچ-قرار-دادی-دیگر-بین-ما-نیست-.-آیا-شرکت-می-تواند-بدون-رضایت-بنده-امتیازم-را-بگیرد-و-قرار-داد-را-فسخ-کند-در-صورتی-که-کافه-خیارات-اسقاط-شده-است؟
سوال-2:-با-توجه-به-اینکه-در-برگه-امتیاز-بنده-ذکر-شده-جهت-احداث-مسکن-قرار-داد-جداگانه-با-خریدار-منعقد-می-گردد.-و-پیامکی-جهت-عقد-قرار-داد-برای-من-آمده-که-تاریخ-جهت-قرار-داد-را-روی-سایت-شرکت-نوشته-اند-و-در-آن-رو-ما-جهت-قرار-داد-به-توافق-نرسیدیم-می-توانم-با-استناد-به-این-واقع-بروم-دستگاه-قضایی-و-درخواست-الزام-به-ایفای-تعهد-شرکت-جهت-عقد-قرار-داد-ساخت-متناسب-با-قانون-پیش-فروش-ساختمان-را-دهم-؟
سوال-2:-آیا-این-کلاهبرداری-یا-شروع-کلاهبرداری-نیست-تا-از-این-ها-شکایت-کنم؟اگره-هست-به-کجا-روم-و-تحت-چه-عنوانی-شکایت-کنم-؟
سوال-:-آیا-معقول-است-بروم-وزارت-راه-و-شهر-سازی-بگم-ماده-یک-پیش-فروش-ساختمان-می-گوید-هر-قرار-داد-با-هر-عنوان-که-ماحصل-آن-انتقال-سهم-یا-یک-واحد-ساختمانی-توسط-مالک-زمین-به-خریدار-می-باشد-مشمول-قانون-پیش-فروش-می-باشد-و-از-شرکت-با-توجه-به-مدارکم-شکایت-کنم-و-در-خواست-ماده-23-پیش-فروش-را-کنم-.-آیا-احتمال-موفقیت-هست-؟-چقدر؟
سوال-:-آیا-در-صورتیکه-قرار-داد-ترکمنچایی-شرکت-را-امضاء-نکنم-،-می-توانم-شرکت-را-با-توجه-به-ماده-23-قانون-پیش-فروش-ساختمان-ملزم-به-تنظیم-سند-پیش-فروش-رسمی-کنم-؟-چطور-و-از-چه-مرحله-ای؟
سوال:-اگر-قرار-داد-ساخت-مورد-توافق-طرفین-حاصل-نشود،-اگر-شرکت-کلاهبردار-نباشد-و-ساختمان-را-بسازد-آیا-می-توانم-با-مراجعه-به-دستگاه-قضایی-درخواست-تحویل-واحدی-را-که-امتیازش-را-دارم-با-قیمت-کارشناس-رسمی-دادگستری-بدهم-ولو-اینکه-بدترین-واحد-باشد.-چه-قدر-احتمال-موفقیت-هست؟-اگر-می-شود-باید-بگذارم-کل-برج-ساخته-شود-و-سند-تفکیکی-واحدها-صادر-شود-و-بعد-بروم-دستگاه-قضایی-امتیازم-را-مطالبه-کنم-یا-زودتر-می-شود؟
سوال-:-با-توجه-به-اینکه-در-مدارک-من-شماره-طبقه-و-واحد-مشخص-نیست-،-آیا-معامله-من-باطل-است؟-اگر-نیست-به-چه-دلیلی؟

    

پست های مرتبط

با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر

سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند

مشاهده پاسخ کامل

آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟

سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون

سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد

مشاهده پاسخ کامل

سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟

به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد

مشاهده پاسخ کامل

باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر

سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.