×

سلام علیکم ضمن عرض خسته نباشیدوآروزوی موفقیت دامادم برعلیه من تصرف عدو

سلام علیکم ضمن عرض خسته نباشیدوآروزوی موفقیت دامادم برعلیه من تصرف عدوانی شکایت کرده است که متن زیر لایحه من برای دادیار میباشد لازم به ذکر است که ایشان برای ادعایشان اصلا شاهدی ندارند وفقط یک اجاره نامه که اثرانگشت ومهر مادرم مرحومم درسن 83 سالگی بود داردوهمچنین ایشان درطی 5سال ازطرف خواهرانم برای مادرم کشت میکردند هیچ وقت زمین درتصرف ایشان نبوده است متاسفانه خانم او و3 خواهر ازمن دفاع نمی کنند ولی من 2 برادر و1 خواهر ویک شاهد درجلسه برای اثبا ت حرفهام دارم .دامادم اجاره نامه ای را نشان داد که درسال 1385 تهیه کرده بود و2 خطه هم میباشد وهیچ شاهدی برای این اجاره نامه ندارد متن لایحه: قطعه زمین موردتنازع یک زمین موروثی بوده که پس ازوفات پدرم جهت امرار معاش مادرپیرمان که دچاربیماریهای صعب العلاج آلزایمر وضعف شدیدبینایی وناراحتی قلبی بوده است اختصاص یافته بود.ازآنجاکه خواهرانمان وظیفه نگهداری وی رابه عهده داشتندقطعه زمین موصوفی توسط خواهران بصورت نصفه کاری کشت می گردیدومبلغی ازسودحاصل ازکشت صرف امورات مادرمان می گردید.درمورخه 3/6/1388 به اصرار احدی ازخواهران باتشکیل جلسه درحضورشهود،وظیفه نگهداری به برادران محول گردید.درحضورشاهدین ازجمله آقای ..... همسرشاکی اعلام داشت حتی قسمتی که پنبه کشت شده است را400000 تومان پرداخت نموده ومحصول آن قسمت رانیزبرادران برداشت نمایند.ازبین برادران بنده نپذیرفتم که قسمت کشت شده رابه تصرف درآوریم .صرفاًمورد توافق همگی قرارگرفت که قسمتی که کشت نشده رابرادران کشت وزرع نمایندوازاین پس براداران هزینه مادرمان راتأمین نمایند.متأسفانه یکماه بعد مادرمان فوت می نماید وشاکی که همسر خواهرمان ودامادمان می باشد باارائه اجاره نامه ای که تاکنون هیچ یک ازورثه ازمفاد آن مطلع نبودند ادعای دراجاره بودن ملک موصوف رادارد ازاین جهت سنداجاره یادشده موردتردیدبنده قراردارد وازطرفی در فرض محال اگراظهارات شاکی مقرون به صحت بدانیم هیچ اطلاعی ازموضوع نداشته ام وحتی همسر ایشان درجلسه توافق هیچ چیزی درخصوص دراجاره بودن مطرح ننموده بود. تاآنجا که همگی وراث وفرد ثالث به عنوان شاهدمی دانندکه قطعه زمین موصوف یه عنوان نصف کاری درتصرف خواهرانم بوده که پس ازجلسه توافق درتصرف برادران قرار گرفته است وبنده کاملاًازموضوع اجاره نامه بی اطلاع وآن سند نیزمورد اظهارتردیدمان می باشد

سلام-علیکم
ضمن-عرض-خسته-نباشیدوآروزوی-موفقیت
دامادم-برعلیه-من-تصرف-عدوانی-شکایت-کرده-است-که-متن-زیر-لایحه-من-برای-دادیار-میباشد-لازم-به-ذکر-است-که-ایشان-برای-ادعایشان-اصلا-شاهدی-ندارند--وفقط-یک-اجاره-نامه-که-اثرانگشت-ومهر-مادرم-مرحومم-درسن-83-سالگی-بود-داردوهمچنین-ایشان-درطی-5سال-ازطرف-خواهرانم-برای-مادرم-کشت-میکردند-هیچ-وقت-زمین-درتصرف-ایشان-نبوده-است-متاسفانه-خانم-او-و3-خواهر-ازمن-دفاع-نمی-کنند-ولی-من-2-برادر-و1-خواهر-ویک-شاهد--درجلسه-برای-اثبا-ت-حرفهام-دارم-.دامادم-اجاره-نامه-ای-را-نشان-داد-که-درسال-1385-تهیه-کرده-بود-و2-خطه-هم-میباشد-وهیچ-شاهدی-برای-این-اجاره-نامه-ندارد
متن-لایحه:
قطعه-زمین-موردتنازع-یک-زمین-موروثی-بوده-که-پس-ازوفات-پدرم-جهت-امرار-معاش-مادرپیرمان-که-دچاربیماریهای-صعب-العلاج-آلزایمر-وضعف-شدیدبینایی-وناراحتی-قلبی-بوده-است-اختصاص-یافته-بود.ازآنجاکه-خواهرانمان-وظیفه-نگهداری-وی-رابه-عهده-داشتندقطعه-زمین-موصوفی-توسط-خواهران-بصورت-نصفه-کاری-کشت-می-گردیدومبلغی-ازسودحاصل-ازکشت-صرف-امورات-مادرمان-می-گردید.درمورخه-3/6/1388--به-اصرار-احدی-ازخواهران-باتشکیل-جلسه-درحضورشهود،وظیفه-نگهداری-به-برادران-محول-گردید.درحضورشاهدین-ازجمله-آقای-.....-همسرشاکی-اعلام-داشت-حتی-قسمتی-که-پنبه-کشت-شده-است-را400000-تومان-پرداخت-نموده-ومحصول-آن-قسمت-رانیزبرادران-برداشت-نمایند.ازبین-برادران-بنده-نپذیرفتم-که-قسمت-کشت-شده-رابه-تصرف-درآوریم-.صرفاًمورد-توافق-همگی-قرارگرفت-که-قسمتی-که-کشت-نشده-رابرادران-کشت-وزرع-نمایندوازاین-پس-براداران-هزینه-مادرمان-راتأمین-نمایند.متأسفانه-یکماه-بعد-مادرمان-فوت-می-نماید-وشاکی-که-همسر-خواهرمان-ودامادمان-می-باشد-باارائه-اجاره-نامه-ای-که-تاکنون-هیچ-یک-ازورثه-ازمفاد-آن-مطلع-نبودند-ادعای-دراجاره-بودن-ملک-موصوف-رادارد-ازاین-جهت-سنداجاره-یادشده-موردتردیدبنده-قراردارد-وازطرفی-در-فرض-محال--اگراظهارات-شاکی-مقرون-به-صحت-بدانیم-هیچ-اطلاعی-ازموضوع-نداشته-ام-وحتی-همسر-ایشان-درجلسه-توافق-هیچ-چیزی-درخصوص-دراجاره-بودن-مطرح-ننموده-بود.
تاآنجا-که-همگی-وراث-وفرد-ثالث-به-عنوان-شاهدمی-دانندکه-قطعه-زمین-موصوف-یه-عنوان-نصف-کاری-درتصرف-خواهرانم-بوده-که-پس-ازجلسه-توافق-درتصرف-برادران-قرار-گرفته-است-وبنده-کاملاًازموضوع-اجاره-نامه-بی-اطلاع-وآن-سند-نیزمورد-اظهارتردیدمان-می-باشد
وکیل  شما می توانید ادعای جعلیت یا تردید (در صورتی که سند رسمی نیست) در سند مذکور را بنمائید. ارجاع امر به کارشناسی را بخواهید. اگر مادرتان امضا یا اثر انگشت در جایی دیگری دارد که قابل استناد و اثبات است، آن را برای برابری ارائه نمائید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.