×

ملکی را ازشرکتی خریداری نموده ام و به علت جانبازی نتوانستم بروم سند بگ

ملکی را ازشرکتی خریداری نموده ام و به علت جانبازی نتوانستم بروم سند بگیرم بنیاد شرکت رامصادره کرده و مدیرتصفیه گذاشته (رییس حراست و رییس بازرسی بنیادو نماینده بنیاد)شخصی را که دوست واشنای نزدیک بنیاد بوده را بااسناد جعلی سه قواره به وی می دهند که یکی از ان قواره ها متعلق به من است وبعداز ان شخص ملک ها را به بنیاد بر میگرداند . رییس بازرسی و کارشناسان قضایی بنیاد به جعلی بودن مدارک رسیده اند ولی هنوز من بلاتکلیف هستم، چه کنم؟ امید به خدا و یاری شما وکیل گرامی یا قضات قضایی دارم

ملکی-را-ازشرکتی-خریداری-نموده-ام-و-به-علت-جانبازی-نتوانستم-بروم-سند-بگیرم-بنیاد-شرکت-رامصادره-کرده-و-مدیرتصفیه-گذاشته-(رییس-حراست-و-رییس-بازرسی-بنیادو-نماینده-بنیاد)شخصی-را-که-دوست-واشنای-نزدیک-بنیاد-بوده-را-بااسناد-جعلی-سه-قواره-به-وی-می-دهند-که-یکی-از-ان-قواره-ها-متعلق-به-من-است-وبعداز-ان-شخص-ملک-ها-را-به-بنیاد-بر-میگرداند-.-رییس-بازرسی-و-کارشناسان-قضایی-بنیاد-به-جعلی-بودن-مدارک-رسیده-اند-ولی-هنوز-من-بلاتکلیف-هستم،-چه-کنم؟

امید-به-خدا-و-یاری-شما-وکیل-گرامی-یا-قضات-قضایی-دارم

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.