×

سلام ملکی بصورت 3000متر بوده که در شهریور سال 58 تفکیک شده به 8 قطعه

سلام ملکی بصورت 3000متر بوده که در شهریور سال 58 تفکیک شده به 8 قطعه پلاک ثبتی . مالک اولیه طی یادداشت عادی به دو نفر از خریداران جدید دو قطعه از این قطعات محل عبور بعنوان کوچه 4 متری از پلاک دیگری داده است(البته شاید جعلی باشد هرچند مالک قبلی الان هم آن ادعا را تایید می کند)و تاریخ یادداشت عادی قبل از صورتمجلس تفکیکی می باشد .(تاریخ 2/2/58 و یکی هم 5/5/58) شرکت پیمانکار که ما با اون قرارداد مشارکت در ساخت داریم در سال 81 از 24 نفر پول گرفته و سال 82 این زمین را از مالک اولیه خریداری نموده است در آن زمان در استعلام دفتر خانه از شهرداری جواب داده شده کوچه به عمق 8متر 4متر طرفین عقب نشینی کنند طبق طرح تفضیلی . درآن زمان زمین ما بایر بوده و سه نفر از مالکین قطعات مجاور ( دو نفر یادداشت عادی دارند و یکنفر یادداشت هم ندارد ) درب غیر مجاز ازنظر شهرداری باز کرده بودند و زمانی که مقررشد آپارتمان در اینجا ساخته شود شرکت پیمانکار براساس اجبار وممانعت این سه مالک قطعات مجاور ، که بخشی از ملک ما را بعنوان کوچه استفاده می کردند از بستن دربها و دیوار کشی حریم ملک صرفنظر کرده و برای تسریع در کار محوطه را ورودی 6 متری در نظر گرفته طبق طرح تفضیلی سال 68 (البته بدون پروانه) محل عبور برای رمپ پارکینگ زیرزمین داده که حالت کوچه پبدا کرده که مالکین پلاکهای دیگر هم درب باز کرده بودند ( البته ردرب اصلی آنها از خیابان اصلی بزرگ بصورت تجاری است و این راه بن بست می باشد که سه نفر از مالکین قطعات دیگر درب باز کرده اند به ملک ما) حال آپارتمان در سال 86 تکمیل شده و باتوجه به عدم توانایی شرکت در اتمام کار و عدم توانایی اعضا در پرداخت جرایم شهرداری کار اخذ پایان کار بطول انجامیده تا سال 97 با شهرداری تسویه حساب شده . الان شهرداری برای صدور پایان کار باتوجه به حذف کوچه در طرح تجدید نظر تفضیلی می گوید دیوار کشی و نصب درب حیاط انجام شود و درب های غیر مجاز به حیاط ما بسته شود تا پایانکار صادر شود . ولی سه نفر مالکی که درب باز کرده اند به زمین ما ممانعت می کنند از این کار . البته از شهرداری پروانه یا پایان کاری ندارند و در سندزمین شان هم مثل زمین ما پی به پی قید شده است و گذر و محل عبوری در سند زمین ها وجود ندارد . فقط به یادداشت عادی که مالک اولیه به دونفر از آنها داده استناد می کنند و طرح تفضیلی قبل 88 که کوچه بوده (البته شهرداری می گوید ملاک طرح تفضیلی جدید 88 می باشد که در این طرح گذر و کوچه موجود نمی باشد ) ما مالکین 24 واحد آپارتمان هستیم که شرکت پیمانکار در این زمین ساخته ولی متاسفانه فعلا سند زمین به اسم شرکت پیمانکار هست و البته یکی از 24 نفر که رفته از طریق دادگاه بصورت مشاعی 4شعیر (یک بیست و چهارم ) سند از طریق شکایت و دادگاه گرفته است . ما پس از تسویه شهرداری یا هماهنگی شهرداری و اجراییات خواستیم دیوار کشی کنیم که این سه نفر اومدن ممانعت کردند و نیروی انتظامی هم گفتیمم اومد بهشون وقت داد تا مدرک ارایه کنند که نتونستن چیزی ارایه کنند و رفتن دادخواست دادن برای اصلاح صورتمجلس تفکیکی سال 58 ! با حق ارتفاق طبق دو تا یادداشتی مالک اولیه قبل از صورتمجلس تفکیکی بهشون داده . و البته نفر سوم که هیچی بعنوان حق ارتفاق و یادداشت ندارد سال 92 عدم خلافی از شهرداری را پیوست مستنداتش کرده که در اون ذکر شده جنوبا کوچه شش متری هرچند شهرداری میگه اون معتبر نیست چون اولا عدم خلافیه پایان کار نیست ثانیا سال 92 در طرح تفضیلی کوچه وجو نداشته و اشتباه شده . البته در مجاورت ما 4 پلاک وجود دارد که یکیش درب باز نکرده به جیاط ما فقط سه نفر درب باز کرده اند .ما سند قدیمی و تک برگی جدید هم گرفتیم که کلا هیچگونه گذر و معبری وجود ندارد و حتا در تامین دلیلی که اونها خودشون گرفتن اونجا هم قید شده همه سندها پی به پی می باشد و محور گذر مورد اختلاف داخل سند ما می باشد . باسپاس و عذر ایانکه طولانی شد سوالم لطفا راهنمایی کنید ما چگونه باید دفاع کنیم !؟

سلام-
ملکی-بصورت-3000متر-بوده-که-در-شهریور-سال-58-تفکیک-شده-به-8-قطعه-پلاک-ثبتی-.-مالک-اولیه-طی-یادداشت-عادی-به-دو-نفر-از-خریداران-جدید-دو-قطعه-از-این-قطعات-محل-عبور-بعنوان-کوچه-4-متری-از-پلاک-دیگری-داده-است(البته-شاید-جعلی-باشد-هرچند-مالک-قبلی-الان-هم-آن-ادعا-را-تایید-می-کند)و-تاریخ-یادداشت-عادی-قبل-از-صورتمجلس-تفکیکی-می-باشد-.(تاریخ-2/2/58--و-یکی-هم-5/5/58)-شرکت-پیمانکار-که-ما-با-اون-قرارداد-مشارکت-در-ساخت-داریم-در-سال-81-از-24-نفر-پول-گرفته-و-سال-82-این-زمین-را-از--مالک-اولیه-خریداری-نموده-است-در-آن-زمان-در-استعلام-دفتر-خانه-از-شهرداری-جواب-داده-شده-کوچه--به-عمق-8متر-4متر-طرفین-عقب-نشینی-کنند-طبق-طرح-تفضیلی-.-درآن-زمان-زمین--ما-بایر-بوده-و-سه-نفر-از-مالکین-قطعات-مجاور-(-دو-نفر-یادداشت-عادی-دارند-و-یکنفر-یادداشت-هم-ندارد-)-درب-غیر-مجاز--ازنظر-شهرداری-باز-کرده-بودند-و-زمانی-که-مقررشد-آپارتمان-در-اینجا-ساخته-شود-شرکت-پیمانکار-براساس-اجبار-وممانعت--این--سه-مالک-قطعات-مجاور-،-که--بخشی-از-ملک-ما--را-بعنوان-کوچه-استفاده-می-کردند--از-بستن-دربها-و-دیوار-کشی-حریم-ملک-صرفنظر-کرده-و-برای-تسریع-در-کار-محوطه-را--ورودی-6-متری-در-نظر-گرفته-طبق-طرح-تفضیلی-سال-68--(البته-بدون-پروانه)-محل-عبور-برای-رمپ-پارکینگ-زیرزمین-داده-که-حالت-کوچه-پبدا-کرده-که-مالکین-پلاکهای-دیگر--هم-درب-باز-کرده-بودند-(-البته-ردرب-اصلی-آنها--از-خیابان-اصلی-بزرگ-بصورت-تجاری-است-و-این-راه-بن-بست-می-باشد-که-سه-نفر-از-مالکین-قطعات-دیگر-درب-باز-کرده-اند-به-ملک-ما)--حال-آپارتمان-در-سال-86-تکمیل-شده-و-باتوجه-به-عدم-توانایی-شرکت-در-اتمام-کار-و-عدم-توانایی-اعضا-در-پرداخت-جرایم-شهرداری-کار-اخذ-پایان-کار-بطول-انجامیده-تا-سال-97-با-شهرداری-تسویه-حساب-شده-.-الان-شهرداری-برای-صدور-پایان-کار-باتوجه-به-حذف-کوچه-در-طرح-تجدید-نظر-تفضیلی-می-گوید-دیوار-کشی-و-نصب-درب-حیاط-انجام-شود-و-درب-های-غیر-مجاز-به-حیاط-ما-بسته-شود-تا-پایانکار-صادر-شود-.-ولی-سه-نفر-مالکی-که-درب-باز-کرده-اند-به-زمین-ما-ممانعت-می-کنند-از-این-کار-.-البته-از-شهرداری-پروانه-یا-پایان-کاری-ندارند--و-در-سندزمین-شان-هم-مثل-زمین-ما-پی-به-پی-قید-شده-است-و-گذر-و-محل-عبوری-در-سند-زمین-ها--وجود-ندارد-.-فقط-به-یادداشت-عادی-که-مالک-اولیه-به-دونفر-از-آنها-داده-استناد-می-کنند-و-طرح-تفضیلی-قبل-88-که-کوچه-بوده-(البته-شهرداری-می-گوید-ملاک-طرح-تفضیلی-جدید-88-می-باشد-که-در-این-طرح-گذر-و-کوچه-موجود-نمی-باشد-)-ما-مالکین-24-واحد-آپارتمان-هستیم-که-شرکت-پیمانکار-در-این-زمین-ساخته-ولی-متاسفانه-فعلا-سند-زمین-به-اسم-شرکت-پیمانکار-هست-و-البته-یکی-از-24-نفر-که-رفته-از-طریق-دادگاه-بصورت-مشاعی-4شعیر-(یک-بیست-و-چهارم-)-سند-از-طریق-شکایت-و-دادگاه-گرفته-است-.-ما-پس-از-تسویه-شهرداری-یا-هماهنگی-شهرداری-و-اجراییات-خواستیم-دیوار-کشی-کنیم-که-این-سه-نفر-اومدن-ممانعت-کردند-و-نیروی-انتظامی-هم-گفتیمم-اومد-بهشون-وقت-داد-تا-مدرک-ارایه-کنند-که-نتونستن-چیزی-ارایه-کنند-و-رفتن-دادخواست-دادن-برای-اصلاح-صورتمجلس-تفکیکی-سال-58-!--با-حق-ارتفاق-طبق-دو-تا-یادداشتی-مالک-اولیه-قبل-از-صورتمجلس-تفکیکی-بهشون-داده-.-و--البته-نفر-سوم-که-هیچی-بعنوان-حق-ارتفاق-و-یادداشت-ندارد-سال-92-عدم-خلافی-از-شهرداری-را-پیوست-مستنداتش-کرده-که-در-اون-ذکر-شده-جنوبا-کوچه-شش-متری-هرچند-شهرداری-میگه-اون-معتبر-نیست-چون-اولا-عدم-خلافیه-پایان-کار-نیست-ثانیا-سال-92-در-طرح-تفضیلی-کوچه-وجو-نداشته-و-اشتباه-شده-.-البته-در-مجاورت-ما-4-پلاک-وجود-دارد-که-یکیش-درب-باز-نکرده-به-جیاط-ما-فقط-سه-نفر-درب-باز-کرده-اند-.ما-سند-قدیمی-و-تک-برگی-جدید-هم-گرفتیم-که-کلا-هیچگونه-گذر-و-معبری-وجود-ندارد-و-حتا-در-تامین-دلیلی-که-اونها-خودشون-گرفتن-اونجا-هم-قید-شده-همه-سندها-پی-به-پی-می-باشد-و-محور-گذر-مورد-اختلاف-داخل--سند-ما-می-باشد-.-
باسپاس-و-عذر-ایانکه-طولانی-شد-سوالم-لطفا-راهنمایی-کنید-ما-چگونه-باید-دفاع-کنیم-!؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.